ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V 5.- 10. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Vyšetření v tomto období těhotenství přináší základní informace pro lékaře a těhotnou týkající se především počtu plodů, jejich vitality a umístění v děloze. Dále dle naměřené největší délky embrya (CRL) je možno správně naplánovat UZ screening ve 12.-14. týdnu těhotenství. Vyšetření v 5.-10. týdnu je přínosné zvláště pro těhotné u kterých došlo k zašpinění či zakrvácení, které měly/mají bolesti v podbřišku, případně jiné obtíže, kdy je potřeba vyloučit samovolný potrat či mimoděložní těhotenství. Protože se jedná o embryo o délce 5mm až 5cm (v závislosti na týdnu těhotenství), vyšetřuje se  vaginální sondou, která umožnuje detailnější zobrazení.

Read more „ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ V 5.- 10. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ“


SCREENING V I. TRIMESTRU (12.-14. týden)

Jako první jsme v České republice zavedli v roce 2003 tzv. kombinovaný prvotrimestrální screening do rutinního klinického provozu na velkém univerzitním pracovišti. Máme tedy bezmála dvacetileté zkušenosti jak s prováděním tohoto testu, tak s konzultací výsledků.


K V A L I T N Í  U L T R A Z V U K O V É  V Y š E T Ř E N Í  N A  KONCI PRVÉHO TRIMESTRU J E  K L Í Č O V É !

Objednání tel.: +420 224967273 nebo email: cfm@vfn.cz


Ultrazvukovým zobrazením umíme již na konci prvého trimestru diagnostikovat většinu anatomických (morfologických) abnormalit u plodu. Současně umíme stanovit rizika těhotenstkých komplikací:  předčasného porodu, preeklampsie a růstové retardace plodu a v neposlední řadě chromozomálních poruch (Downova syndromu aj.).

Preeklampsie (PE), která postihuje asi 2% těhotenství, může být příčinou předčasného porodu, ale i závažných mateřských komplikací. Rizko těhotné pro rozvoj preeklampsie může být stanoveno kombinací informací o těhotné, krevního tlaku, ultrazvukového vyšetření děložní tepny a hormonů z krve těhotné (PAPP-A,  PLGF). Screening pomocí tohoto kombinovaného přístupu může identifikovat asi 95% těhotných s následným rozvojem časné preeklampsie a asi 45 % těhotných s pozdní preeklampsií při hladině falešné pozitivity 10%. Co je však nejdůležitější, preventivním podáváním nízkých dávek Aspirinu můžeme snížit riziko časné PE až o 82%. Preventivně se kyselina acetylosalicylová (Aspirin 100-150 mg)  podává denně až do 36. týdne těhotenství.

Downův syndrom (trizomie 21) je jednou z nejčastějších vrozených vad plodu, charakterizovaných mentální zaostalostí, problémy s učením, strukturálními a degenerativními poruchami (dříve se mu také říkalo mongolizmus). Jedná se o vadu, která není smrtící, ale postižení jedinci potřebují asistenci a specielní edukaci. Dosud není známa léčba tohoto onemocnění. Bohužel jediným způsobem zabránění důsledků a komplikací tohoto onemocnění je časná detekce pomocí prenatální diagnostiky. Tato problematika má jak medicínský, tak etický rozměr.

Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství
Screening v preeklampsie a komplikací v těhotenství

Read more „SCREENING V I. TRIMESTRU (12.-14. týden)“


UZ VYŠETŘENÍ VE 20. – 24. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

Vyšetření se zaměřuje na detailní zobrazení jednotlivých částí plodu (mozek, obličej, končetiny, páteř, srdce, plíce, orgány dutiny břišní), odchylek v množství plodové vody, struktury placenty. Cílem je vyloučení strukturálních vrozených vývojových vad plodu. Dle naměřených hodnot průměru a obvodu hlavičky, obvodu bříška plodu a délky stehenní kosti, zadaných do počítačového programu, lze též vypočítat odhadovanou hmotnost plodu (s možnou odchylkou 10-15%). Tak lze kontrolovat normální růst plodu („biometrie“). Vzhledem k viabilitě měření má smysl toto vyšetření provádět nejméně v odstupu 14 dní. V této době lze také vyšetřením délky a tvaru hrdla děložního („cervikometrie“) odhalit některá těhotenství ohrožená předčasným porodem. Toho vyšetření neprovádíme u každé pacientky, provádíme jej pouze výběrově.

Read more „UZ VYŠETŘENÍ VE 20. – 24. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ“


UZ VYŠETŘENÍ VE 30. – 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ

U vyšetření v tomto období se zaměřujeme na uložení a růst plodu, odchylky v množství plodové vody a funkci placenty. Růst plodu se stejně jako při vyšetření mezi 20.-24. týdnem těhotenství zjišťuje dle hodnot průměru hlavičky (BPD), obvodu hlavičky (HC), obvodu bříška (AC), délky stehenní kosti (FL). Hodnota odporu krve v pupečníkových cévách nám dává informace o funkci placenty. Ultrazvukové vyšetření v tomto období je přínosné nejen pro rizikové těhotenství, tj. těhotenství doprovázené vysokým krevním tlakem, diabetem, růstovou zaostalostí plodu aj. Samozřejmě se i zde pátrá po možných vrozených vývojových vadách plodu, ačkoliv podmínky pro detailní zobrazení jednotlivých částí plodu jsou horší než ve 20.-24.týdnu těhotenství. V této době bývá nejlépe vidět obličej plodu ve trojrozměrném zobrazení. Na našem pracovišti však t.č. 3D zobrazení komerčně neprovádíme.

 

Read more „UZ VYŠETŘENÍ VE 30. – 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ“


VYŠETŘENÍ VÍCEČETNÉ GRAVIDITY (DVOJČAT, TROJČAT, atd)

Vícečetné těhotenství je samo o sobě považováno za rizikové, proto vyšetřovací plán je o něco odlišnější než u těhotenství jednočetného. Vyšetření ranného stadia gravidity mezi 5.-10. týdnem těhotenství je jediným obdobím, kdy jsme schopni spolehlivě stanovit, zda se jedná o jedno- či vícevaječná dvojčata. Tato informace je velmi důležitá pro další průběh gravidity. Proto trváme na tom, aby lékař zaznamenal již při zjištění těhotenství tuto skutečnost do dokumentace (těhotenského průkazu). Dále určujeme počet plodů, jejich lokalizaci v děloze a životní projevy (pohyby, srdeční akci). Vzhledem k vyšší rizikovosti jednovaječných dvojčat je tato ranná diagnostika velmi důležitá, protože zhruba po dvanáctém týdnu těhotenství je již tzv. chorionicita špatně prokazatelná.

Read more „VYŠETŘENÍ VÍCEČETNÉ GRAVIDITY (DVOJČAT, TROJČAT, atd)“


RH INKOMPATIBILITA – TĚHOTENSTVÍ OHROŽENÉ ALOIMUNIZACÍ

Aloimunizace znamená, že matka vytváří protilátky proti krvinkám plodu, které se působením protilátek rozpadají. Nejčastěji se vyskytuje aloimunizace v systému Rh. Týká se to situací, kdy je matka Rh negativní a plod po otci zdědí Rh pozitivitu červených krvinek. Existují však imunitní konflikty i v jiných systémech než Rh. Závažnost postižení novorozenců kolísá od bezpříznakového poporodního průběhu přes povšechný otok (hydrops) až k nitroděložnímu odumření již v 18.–19. týdnu těhotenství.  Read more „RH INKOMPATIBILITA – TĚHOTENSTVÍ OHROŽENÉ ALOIMUNIZACÍ“


ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PLODU

Jedná se o podrobné vyšetření srdce a velkých odstupujících cév plodu, které se provádí vesměs ve 20.-24. týdnu těhotenství vyškoleným specialistou. Důvodem pro toto vyšetření většinou bývá doporučení externího pracoviště, kde byla na ultrazvuku zaznamenána morfologická nebo funkční vada srdce a odstupujících cév, vrozená vývojová vada srdce v minulých graviditách nebo v příbuzenstvu těhotné, zvýšení šíjového projasnění v rámci kombinovaného screeningu v I. trimestru alarmující možnost vrozené vývojové vady nebo genetické poruchy či jakýkoliv jiný důvod pro toto vyšetření. Během tohoto vyšetření jsou jednotlivé části srdce a velkých odstupujících cév podrobně zkoumány včetně průtoku krve v těchto částech pomocí barevného dopplerovského mapování.

Read more „ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PLODU“


Cervikometrie

Jedná se o vyšetření stavu děložního hrdla. Na hrdle děložním sledujeme jeho délku a stav vnitřní branky. Toto vyšetření nám pomáhá detekovat pacientky s hrozícím předčasným porodem. Vyšetření se provádí vaginální ultrazvukovou sondou při prázdném močovém měchýři.