Fetální medicína

Fetální medicína

se zabývá diagnostikou vrozených vad a léčbou plodu. Ultrazvuková diagnostika informuje o vývoji plodu, včas může upozornit na hrozící předčasný porod, vrozenou vadu plodu či na možné porodnické komplikace. Nemocný plod v děloze lze dnes v některých případech léčit již v průběhu těhotenství. Nezbytná je úzká spolupráce mezi porodníky, neonatology, genetiky a specializovanými laboratořemi v péči o nemocný plod.


Ultrazvuk – Sonografie

Ultrazvuková diagnostika – sonografie

 

Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní zobrazovací metoda, která je hojně využívána v mnoha zdravotnických oborech. Do praxe je tato metoda zavedena již přes 45 let a využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí. Pro prenatální diagnostiku je to vyšetření zcela zásadní, umožňující zobrazení plodu a posouzení jeho vývoje.  Na našem pracovišti vyšetření provádějí erudovaní sonografisté, kteří díky znalosti správné anatomie a morfologie, umí diagnostikovat případné odchylky od normálního stavu. Jedná se o metodu zcela bezpečnou a vhodnou jak pro těhotné, tak pro gynekologické pacientky.

Ultrazvukové vyšetření má téměř vždy diagnostický podtext. To znamená, že pomocí specializovaných přístrojů zkoumáme fyziologii měkkých tkání, orgánů a plodu a hledáme odchylky od fyziologie. Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit nález na cévách, odporu v placentě, kvality toku krve v cévách ženy i plodu. Na podkladě ultrazvukových nálezů lékař stanovuje diagnózu a případně s tím spojenou léčbu.

Kontraindikace ultrazvukového vyšetření (včetně vyšetření dopplerovského) neexistují. Jedná se o bezpečnou metodu a negativní vliv na ženu či plod se dosud nepodařil prokázat.

Read more „Ultrazvuk – Sonografie“