Středeční semináře Centra fetální medicíny

Semináře – odkazy jsou funkční pouze pro lékaře VFN, ze sítě VFN

 

14. dubna 2021  Knoflíkologie – úvod do obsluhy ultrazvukového přístroje

21. dubna 2021  Reprodukční genetika, indikace, laboratorní techniky (ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky VFN a Biologickým ústavem LF1 UK a VFN

12. května 2021 Live-scan vyšetření ve II. trimestru (kvalita obrazu je díky nahrávání přes zoom jen „základní“, zvuk je také omezené kvality)

 


Klausův večer – online- 25.1.2021

KLAUSŮV VEČER

Večer gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK dne 25.1.2021

 

Koordinátor: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

 

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY – kolébka českých fetomaternálních specialistů
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK

 

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT TĚHOTENSKÝCH KOMPLIKACÍ

 

28 let od první úspěšné intraumbilikální transfuze – naše výsledky a zkušenosti
As. MUDr. Zdeněk Žižka, CSc., Prof.MUDr. Pavel Calda, CSc.   15 min

Prvotrimestrální screening těhotenských komplikací – od diagnostiky k účinné prevenci. Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc, MUDr. Hana Belošovičová, PhD, as. MUDr. Patrik Šimják PhD, as.MUDr. Miroslav Břešťák, PhD 15 min

Pozdní růstová restrikce plodu – možnosti diagnostiky a managementu, TRUFFLE 2 studie As. MUDr. Andrej Černý, MUDr. Jan Přáda, MUDr. Kristýna Keprtová, prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 15 min

Abnormálně invazivní placenta – nový iatrogenní problém současného porodnictví? As. MUDr. Patrik Šimják, PhD, MUDr. Lea Libičová, prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 15 minDoporučení ČSUPG ČLS JEP

Doporučení k provádění rutinního ultrazvukového vyšetření v těhotenství (Calda, Břešťák)

Doporučení k posouzení komplikací vývoje plodu v I. trimestru (zamlklý potrat, ektopická gravidita, těhotenství neznámé lokalizace) Calda, Břešťák,  Fischerová

Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace. Calda, Břešťák,  Fischerová

 Školicí centrum pre- a postgraduální

Školení pre a postgraduální

Ultrazvuková diagnostika má na naší klinice dlouholetou tradici, kterou založil prof. Evžen Čech.

Velkým mezníkem v systematickém školení v ultrazvukové diagnostice, bylo zavedení ročních pobytů na oddělení. Sekundáři mají jeden operační den a zbylý čas věnují práci na oddělení, dle náplně syllabu.

Od roku 1996 oddělení systematicky školí mladé sekundáře (residenty) v základech ultrazvukové diagnostiky. Pobyt trvá jeden rok a každé 4 měsíce přichází na oddělení nový lékař v přípravě na atestaci.

Řada bývalých sekundářů, kteří získali erudici v ultrazvukové diagnostice právě na našem oddělení pod vedením Prrof. MUDr. Pavla Caldy CSc. a as. MUDr. Zdeňka Žižky,CSc. působí dnes ve významných funkcích a jsou světově uznávaní odborníci.

1996 MUDr. Krofta Ladislav
  MUDr. Hrušková Hana
1997 MUDr. Toth Dušan 
  MUDr. Koryntová Dana
1998 MUDr. Michal Mára
1999 MUDr. Fait Tomáš
  MUDr. Pavlišta David
2000 MUDr. Fischerová Daniela
2001 MUDr. Fanta Michal
  MUDr. Horáková Vladimíra
2002 MUDr. Švabík Kamil
2003 MUDr. Belošovičová Hana
  MUDr. Koucký Michal
  MUDr. Stuchlíková Andrea
2004 MUDr. Strunová Marie
  MUDr. Drahorádová Petra
2005 MUDr. Sosna Ondřej
  MUDr. EL Haddad Rashid
  MUDr. Zikán Michal
2006 MUDr. Bartošová Lucie
  MUDr. Klimková Michaela
2007 MUDr. Jan Lacheta
  MUDr. Pinkavová Iva
2008 MUDr. Krutinová Darina
  MUDr. Kubínová Kristýna
  MUDr. Olena Svyatkina
2009 MUDr. Horák Petr
  MUDr. Jaržembovská Mária
  MUDr. Jiří Vokroj
2010 MUDr. Schoendorfová Dita
  MUDr. Velechovská Petra
  MUDr. Malkovská Alena
  MUDr. Belošovičová
MUDr. Kašparová
2011 MUDr.Germanová Anna
MUDr. Koliba Petr
2012 MUDr. Polášková Petra
MUDr. Frühauf Filip
MUDr. Hubka Petr
2013 MUDr. Novotná Michaela
MUDr. Leahomschi Sergiu
2014 MUDr. Adamcová Karolína
MUDr. Fartáková Zdeňka 

SYLLABUS ŠKOLÍCÍHO POBYTU

ISUOG GUIDELINES UOG Volume 8, Issue 5, Date: 1 November 1996, Pages: 363-365

MINIMÁLNÍ STANDARDY PRO ULTRAZVUKOVÝ VÝCVIK MLADÝCH LÉKAŘŮ V OBORU GYNEKOLOGIE – PORODNICTVÍ

SYLLABUS ŠKOLÍCÍHO POBYTU V CENTRU FETÁLNÍ MEDICINY A ODDĚLENÍ ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

Vzdělávací cíle pro nácvik vyšetřování ultrazvukem v gynekologii a porodnictví

PORODNICTVÍ

Školená osoba by měla mít základní znalosti v následujících oblastech: embryologie, teratologie, genetika, fyziologie a patologie těhotenství, základy biofyziky.

Tréninkový program počítá s tím, že kandidát rozumí celému spektru diagnostických schopností a omezení UZ a má rozvinuty dostatečné dovednosti, které mu umožňují rozpoznat hlavní abnormality týkající se těhotenství a plodu.

OBECNĚ

1. rozumět principům UZ, ovládání přístroje

 • definice UZ
 • vývoj UZ ( piezolelektrický fenomén )
 • zobrazovací schopnosti a rozlišení detailů na UZ
 • metody optimalizace obrazu ( př. velikost zobrazení, tvar sondy, zaostření obrazu)
 • principy UZ Dopplerovského vyšetření
 • artefakty a překážky – ozvěny, neostrost hran, stíny
 • technické a fyzikální limitace metody

2. rozumět bezpečné práci s UZ, základní principy

 • parametry MI, TI

3. rozumět vybavení UZ

 • popis UZ přístroje a jeho ovládacích prvků
 • být schopný vybrat odpovídající systém UZ
 • různé frekvence a tvary transabdominálních nebo intrakavitálních sond pro zobrazení těhotenských a gynekologických struktur, založených na velikosti pacienta a cíle vyšetření

4. měřicí systémy :

 • průměr, obvod, plocha, objem
 • průtoky UZ ( Doppler ), rychlost, analýza
 • záznam obrazu, zachovávání (archivace dat)

PRVNÍ TRIMESTR

 • rozlišení intra a extra-uterinní gravidity, dfdg. extrauterinní gravidity
 • UZ charakteristika časného těhotenství a procesu vytváření placenty; rozpoznání vícečetné gravidity, určení chorionicity
 • děloha a adnexa v 1. trimestru
 • přesnost při stanovení stáří těhotenství
 • časný a pozdější vývoj embrya, sonoembryologie
 • NT screening v 11-13+6 dle směrnic Fetal Medicine Foundation (volitelně získání základního certifikátu FMF)
 • Trikuspidální regurgitace, nosní kost, ductus venosus

DRUHÝ A TŘETÍ TRIMESTR

 • přesnost při stanovení stáří těhotenství
 • orgánová embryologie
 • základy echokardiologie
 • patofyziologie běžných fetálních abnormalit:
 • defekty neurální trubice
 • ventrikulomegalie
 • fetální hydrops
 • poly a oligo- hydramnion
 • defekty břišní stěny
 • fyziologie VP
 • anatomie a patologie placenty
 • hodnocení cervixu
 • patofyziologie a charakteristika uterinních a extrauterinních abnormalit
 • vícečetné těhotenství (typ – mono x bichoriální, diskrepance růstu)
 • posouzení celkového stavu plodu
 • biofyzikální profil a Dopplerovské vyšetření
 • hodnocení fetálního růstu (asymetrický a symetrický růst)

OD 16. TÝDNE GRAVIDITY

1. Morfologie

 • tvar lebky, nuchální edém
 • mozek : komory, mozeček, choroidální plexy, cisterna magna, cavum pellucidum, corpus callosum
 • profil obličeje, celistvost rtu, tvar nosu
 • páteř : rozpoznání abnormalit páteře, spina bifida, meningocele
 • srdce : rytmus, frekvence, velikost, uložení, čtyřkomorová projekce, křížení velkých cév
 • morfologie plic
 • tvar hrudníku
 • břišní dutina : bránice, žaludek, játra, ledviny, močový měchýř, břišní stěna, úpon pupečníku, omfalocele- gastroschisa
 • pohlaví plodu
 • končetiny : femur, tibia, fibula, humerus, radius, ulna, chodidla, ruce, počet prstů, pes equinovarus, tvarové deformity končetin, redukční deformity
 • vícečetné těhotenství – mono x bichoriální, syndrom transfúze mezi dvojčaty, inzerce pupečníků
 • množství VP
 • placentární morfologie, uložení placenty- placenta praevia
 • pupečník : odstup, počet cév, inzerce

2. Biometrie plodu

 • temenokostrční vzdálenost, biparietální průměr, obvod hlavy, obvod břicha, délka femuru, posouzení růstových grafů

3. Posouzení pohybů a aktivity plodu

DOPPLEROVSKÁ MĚŘENÍ

 • arteria umbilicalis
 • arteria uterina
 • arteria cerebri media
 • ductus venosus
 • vena umbilicalis
 • aorta descendens
 • ductus arteriosus Botalli
 • aortální oblouk

Gynekologie

TEORETICKÉ ZNALOSTI A PRINCIPY ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY V GYNEKOLOGII

Znalost obrazu normální ženské pánve :

 • normální velikost, struktura, tvar dělohy
 • normální vzhled a změny endometria vlivem menstruačního cyklu
 • normální vzhled, velikost a změny ovarií související s menstruačním cyklem
 • význam volné tekutiny v pánvi
 • diferenciální diagnostika adnex – typy cyst, skórovací schémata
 • odhad objemu peritoneální tekutiny
 • uložení nitroděložního tělíska
 • místo uložení těhotenství

Internship – informations and instructions

General University Hospital in Prague, First Medical Faculty of the Charles University

Fetal medicine center is an Fetal Medicine Foundation (London) collaborationg postgraduate training centre diagnosting and treating over 5000 pregnancies each year.The centre has expertise in full range of fetal medicine procedures.

The main areas of scientific interest of the Centre feature:

 • first trimester screening of pregnancy complications
 • fetal malformation expert evaluation
 • invasive procedures (chorion villi sampling, amniocentesis, cordocentesis)
 • fetal echocardiography
 • genetic counseling
 • pathologic pregnancies surveilance (IUGR, rhesus incompatibility, infertility)
 • non-invasive prenatal testing

Overview of publications can be found HERE.

The centre hosts internship and study visits from local as well as foreign physicians in the field of fetomaternal medicine, ultrasound and genetic diagnostics. Having complied with all the administrative requirements the visitor may assist at ultrasound examinations, participate in invasive procedures, in daily consultations, in expert morphologic ultrasound examinations, and fetal echocardiography. Only one foreign visitor is accepted at any one time, so as to maximize the learning benefit.

Physicians in the program should be either qualified obstetricians or at least second year fellows in fetomaternal medicine. The recommended period of internship ranges from 4 to 6 weeks, usually not exceeding the latter with respect to the high numbers of applicants.

If you are interested in an internship please follow the instructions below:

1) Letter of interest + CV. Please send your letter of interest to our assistant Mrs Kupcová – kupcovas@seznam.cz, listing your experience in obstetrics and fetomaternal medicine and attaching your CV. Your name will be entered on a waiting list and you will be notified of dates available for internship (be aware that terms tend to be booked several months in advance). Once agreed, the date of internship should be considered binding (as no other visitor may be accepted for the same period of time).

2) Questionnaire. Once the date of internship has been agreed please refer to the website of the Department of Education at the General University Hospital in Prague http://www.vfn.cz/odbornici/odbor-vzdelavani/staze-internship/internship/, complete the requisite questionnaire and send it to the hospital administration: staze@vfn.cz.

3) Accommodation. The Department of Education can arrange accommodation for you in the hospital dormitory (see prices below). The dormitory is conveniently located within 5 minutes walking distance of our department. There are a number of hotels close to our department – please make your own arrangements if you prefer hotel accommodation – see the list of hotels below.
Hospital dormitory accommodation prices:

Hospital dormitory DAK
Ke Karlovu 2, Prague 2
1 – 10 days 515 CZK / day
10 – 19 days 365 CZK / day
20 and more 215 CZK / day

Hotels in the vicinity of our department:
http://beranek.hotel.cz/
http://donatello.hotel.cz/
http://www.altonhotel.cz/
http://www.brezina.cz/cbrezina.htm
http://www.selecthotel.cz/
http://hotel-holiday-prague.hotel.cz/

4) Contract. On the day of arrival, the intern signs a Professional Practical Training Contract with the hospital (see copy).

5) Visitor fee. The visitor is obliged pay a visitor fee to the hospital (30 – 60 EUR / day – depending on the duration and type of visit). The fee is payable on the day of commencement of internship.

6) Arrival. On the first day of internship the visitor should report to the Department of Obstetrics and Gynecology, Unit G1 – ground floor, at 7.30 a.m. please see our assistant Mrs Kupcova.

For any queries please contact our assistant Mrs Kupcová (kupcovas@seznam.cz).

Looking forward to having you at the department,

Pavel Calda M.D., PhD, Professor
Chair, Fetal Medicine Center
General University Hospital in Prague
First Medical Faculty of the Charles University