Studie preeklampsie – MUDr. Leahomschi

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie

 

 1. SKUPINA P

Screening pozitivní na preeklampsii v I. trimestru (riziko > 1:200, tj. 1:1 až 1:200 včetně)

 1. Vyšetřující informuje o vysokém individuálním riziku preeklampsie a doporučuje 100 mg Aspirinu (Anopyrin, Godasal, Stacyl) denně per os do 34. týdne gravidity
 2.            Nabídne účast ve studii pro zpřesnění rizika odběrem PlGF, s-Flt-1 a sEng (zdarma, vyšetření se standardně nedělá, protože není hrazeno pojišťovnou, cena cca 1000 Kč) a současně zařazení do studie dalších genetických markerů (miRNA), ze stejného vzorku krve. Dá jí informovaný souhlas (označený P) a pošle na odběr na sálek
 3. Těhotná se zaregistruje k porodu a objedná se na ultrazvukové vyšetření ve 20-22. týdnu a 34. týdnu u nás při odběru PlgF, sFlt-1 a sEng! Nebude-li chtít objednat se k porodu – bude poučena o vyplnění formuláře o výsledku těhotenství na cfm.gynpor.cz

 

 1. SKUPINA K

Screening negativní na preeklampsii v I. trimestru (riziko < 1:200, tj. 1:201 - ...)

 • Těhotná se zaregistruje k porodu a objedná se na ultrazvukové vyšetření ve 20-22. týdnu a 34. týdnu u nás při odběru PlgF, sFlt-1 a sEng! Nebude-li chtít objednat se k porodu – bude poučena o vyplnění formuláře o výsledku těhotenství na cfm.gynpor.cz
 1. Vyšetřující informuje o populačním riziku preeklampsie (2-8%)
 2.            Nabídne účast ve studii pro zpřesnění rizika odběrem PlGF, s-Flt-1 a sEng (zdarma, vyšetření se standardně nedělá, protože není hrazeno pojišťovnou, cena cca 1000 Kč) a současně zařazení do studie dalších genetických markerů (miRNA), ze stejného vzorku krve. Dá jí informovaný souhlas (označený K) a pošle na odběr na sálek.

 

 • Těhotná si napíše druhý den po odběru na sergiu.leahomschi@vfn.cz, který sdělí výsledek a navrhne další postup.

 

 1. Ultrazvukové vyšetření ve II. a III. trimestru (SKUPINA K + SKUPINA P)
  1. Standardní ultrazvukové vyšetření ve II. a III. trimestru
  2. Doplnit o hodnoty TK a PI v arterii uterina bilat.
  3. Těhotným s tlakem nad 140/90 vydat žádanky na odběr KO, kys. močové a JT + odběrovky a žádanky na sběr moče za 12 hodin (možno od půlnoci do poledne, tj. ranní moč a potom moč z dopoledne), donese ten den do odběrového centra – Karlovo nám. 32, kde se odebere i krev.  Je možné zvolit i jiný časový interval.

 

 1. SÁLEK
  1. kontrola podpisu infosouhlasu
  2. založení infosouhlasu do krabice pro Sergiu
  3. registrace k porodu u nás, objednání na UZ ve 20.-22. a 34. týdnu k nám (nebude-li chtít objednat se k porodu – bude poučena o vyplnění formuláře o výsledku těhotenství na cfm.gynpor.cz)
  4. odběr krve:

– 1x žlutá zkumavka (používaná na biochemické odběry)

– 1x fialová zkumavka (používaná na odběry TRF)

 1. označit zkumavky štítkem – dopsat na štítek K nebo P (dle infosouhlasu)
 2. vyplnit žádanku – štítek, datum, gestační stáří dle UZ (CAVE: žádanky jsou označený rovněž písmeny K nebo P)
 3. odeslat vzorky najednou po posledním I. trimestrálním vyšetření v ten den spolu s žádankami do Ústavu biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN (CAVE: volat vždy sanitáře, nevyužívat svozy), převoz vzorků vždy v termotašce
 4. bude-li poslední odběr těsně před koncem pracovní doby – bude nutno telefonický urgovat sanitáře aby vzorky dopravil do laboratoře (CAVE: vzorek nesmí zůstat přes noc v lednici)

 

Informace pro těhotné (odběr krve)                                                                K

 

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

 

Vážená paní,

obracíme se na Vás s žádostí o účast ve výzkumném projektu, který se zabývá novou metodou časného screeningu (odhadu rizika) rozvoje závažné preeklampsie v těhotenství ze vzorku žilní krve.

 

O co se jedná?

Účast v tomto výzkumném projektu je Vám nabízena protože na základě prvotrimestrálního screeningu Vám vyšlo nízké riziko rozvoje preeklampsie v těhotenství. Nejste tedy touto komplikaci těhotenství pravděpodobně ohrožena.

Preeklampsie je patologický stav v těhotenství, pro který je charakteristické zvýšení krevního tlaku spolu s vylučováním vyššího množství bílkovin močí. V extrémních případech může dojít k poruchám vidění, rozvoji celotělových křečí a bezvědomí. Preeklampsie je vzácnou, ale velmi závažnou komplikací v těhotenství, která může významně ohrozit zdraví matky i plodu. Stanovení co nejpřesnějšího individuálního rizika každé těhotné a následné častější sledování průběhu těhotenství a včasné zahájení léčby nebo prevence tohoto stavu u vysoce rizikových těhotných může významně zlepšit výsledek těhotenství a snížit rizika (pro matku i plod) spojená s rozvojem a projevem této komplikace těhotenství.

Abychom mohli tento výzkum provádět potřebujeme biologický materiál (krevní vzorek) jak od těhotných, u kterých bylo screeningem na konci prvého trimestru zjištěno zvýšené riziko preeklampsie, tak i od těhotných, u kterých zvýšené riziko preeklampsie bylo nízké. Posouzení eventuálních rozdílů ve složení krevních vzorků u žen s bezproblémovým těhotenstvím vůči vzorkům žen s těhotenstvím komplikovaným preeklampsií by zásadně přispělo ke zlepšení a upřesnění časného odhadu rizika rozvoje preeklampsie, což je klíčové pro úspěšnou prevenci a léčbu.

 

Cíl studie.

Cílem studie je podrobná biochemická a molekulárně genetická analýza množství angiogenních markerů (molekul jejichž zvýšené množství je spojeno s vyšším rizikem rozvoje preeklampsie), miRNA , případně dalších markerů na úrovni DNA a RNA, které jsou přítomny v krvi těhotných, a jejich následné porovnání s průběhem a výsledkem těhotenství.

Současně, na základě informaci o průběhu a výsledku Vašeho těhotenství (popř. výskytu preeklampsie), se budeme snažit nalézt odlišné množství těchto markerů u těhotných s bezproblémovým těhotenstvím (co se preeklampsie týče) a u těhotných, u nichž se rozvinula v průběhu těhotenství preeklampsie. Konečným cílem je stanovení pravděpodobnostních koeficientů, které poslouží k časnému (již na konci prvního trimestru těhotenství) upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

Vzhledem k tomu, že se neobejdeme bez informací o výsledku Vašeho těhotenství a nebyli bychom schopni bez těchto informací výzkum dokončit, žádáme Vás o aktivní zadání základních informací o výsledku těhotenství do formuláře na internetových stránkách Centra fetální medicíny,  http://cfm.gynpor.cz  S dotazy se můžete také obracet emailem na sergiu.leahomschi@vfn.cz.

 

Zařazení do studie, provedení vyšetření.

Zařazení do studie závisí pouze na Vašem rozhodnutí. Pokud budete souhlasit s účastí na studii, bude Vám v rámci biochemických vyšetření, pro které je nezbytný vzorek Vaší krve, odebráno cca 15 ml krve ze žíly, jež bude použita ke stanovení hladiny angiogenních markerů. Po odebrání vzorku bude vlastní analýza provedena v laboratořích Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Ústavu biologie a lékařské genetiky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice.

Výsledky studie budou souhrnně publikovány v odborné literatuře a mohou přispět ke zlepšení časného odhadu rozvoje preeklampsie v budoucnosti. Samozřejmým předpokladem bude přísná anonymita Vašich osobních údajů.

Má tato studie zdravotní rizika?

Tato studie není pro Vás spojena prakticky s žádným rizikem. Jedná se pouze o rutinní odběr vzorku žilní krve, který bude proveden v rámci biochemických vyšetření.

Má tato studie pro těhotnou nějaký přínos?

Bezprostřední přínos vyšetření angiogenních markerů z Vaší žilní krve pro Vás v současnosti není. Avšak v budoucnosti lze očekávat použití této metody v pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie. To by zásadně změnilo přístup ke sledování vysoce rizikových těhotenství a tím by snižovalo komplikace spojené s tímto závažným stavem v těhotenství.

Jsou výsledky studie důvěrné?

Výsledky této studie jsou důvěrné. Veškeré osobní informace zůstanou přísně důvěrné a nebudou zveřejněny.

Je možné odstoupit v průběhu studie?

Vaše účast na této studii je dobrovolná. V případě, že po svolení k účasti a podpisu informovaného souhlasu změníte názor, bude toto Vaše rozhodnutí plně respektováno.

 

Informace pro těhotné (odběr krve)                                                                P

 

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

 

Vážená paní,

obracíme se na Vás s žádostí o účast ve výzkumném projektu, který se zabývá novou metodou časného screeningu (odhadu rizika) rozvoje závažné preeklampsie v těhotenství ze vzorku žilní krve.

 

O co se jedná?

Účast v tomto výzkumném projektu je Vám nabízena protože na základě prvotrimestrálního screeningu Vám vyšlo zvýšené riziko rozvoje preeklampsie v těhotenství. Preeklampsie je patologický stav v těhotenství, pro který je charakteristické zvýšení krevního tlaku spolu s vylučováním vyššího množství bílkovin močí. V extrémních případech může dojít k poruchám vidění, rozvoji celotělových křečí a bezvědomí. Preeklampsie je vzácnou, ale velmi závažnou komplikací v těhotenství, která může významně ohrozit zdraví matky i plodu. Stanovení co nejpřesnějšího individuálního rizika každé těhotné a následné častější sledování průběhu těhotenství a včasné zahájení léčby nebo prevence tohoto stavu u vysoce rizikových těhotných může významně zlepšit výsledek těhotenství a snížit rizika (pro matku i plod) spojená s rozvojem a projevem této komplikace těhotenství.

Abychom mohli tento výzkum provádět potřebujeme biologický materiál (krevní vzorek) jak od těhotných, u kterých bylo screeningem na konci prvého trimestru zjištěno zvýšené riziko preeklampsie, tak i od těhotných, u kterých zvýšené riziko preeklampsie bylo nízké. Posouzení eventuálních rozdílů ve složení krevních vzorků u žen s bezproblémovým těhotenstvím vůči vzorkům žen s těhotenstvím komplikovaným preeklampsií by zásadně přispělo ke zlepšení a upřesnění časného odhadu rizika rozvoje preeklampsie, což je klíčové pro úspěšnou prevenci a léčbu.

 

Cíl studie.

Cílem studie je podrobná biochemická a molekulárně genetická analýza množství angiogenních markerů (molekul jejichž zvýšené množství je spojeno s vyšším rizikem rozvoje preeklampsie), miRNA, případně dalších markerů na úrovni DNA a RNA, které jsou přítomny v krvi těhotných, a jejich následné porovnání s průběhem a výsledkem těhotenství.

Současně, na základě informaci o průběhu a výsledku Vašeho těhotenství (popř. výskytu preeklampsie), se budeme snažit nalézt odlišné množství těchto markerů u těhotných s bezproblémovým těhotenstvím (co se preeklampsie týče) a u těhotných, u nichž se rozvinula v průběhu těhotenství preeklampsie. Konečným cílem je stanovení pravděpodobnostních koeficientů, které poslouží k časnému (již na konci prvního trimestru těhotenství) upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

Vzhledem k tomu, že se neobejdeme bez informací o výsledku Vašeho těhotenství a nebyli bychom schopni bez těchto informací výzkum dokončit, žádáme Vás o aktivní zadání základních informací o výsledku těhotenství do formuláře na internetových stránkách Centra fetální medicíny,  http://cfm.gynpor.cz. S dotazy se můžete také obracet emailem na sergiu.leahomschi@vfn.cz.

 

Zařazení do studie, provedení vyšetření.

Zařazení do studie závisí pouze na Vašem rozhodnutí. Pokud budete souhlasit s účastí na studii, bude Vám v rámci biochemických vyšetření, pro které je nezbytný vzorek Vaší krve, odebráno cca 15 ml krve ze žíly, jež bude použita ke stanovení hladiny angiogenních markerů. Po odebrání vzorku bude vlastní analýza provedena v laboratořích Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a Ústavu biologie a lékařské genetiky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice.

Výsledky studie budou souhrnně publikovány v odborné literatuře a mohou přispět ke zlepšení časného odhadu rozvoje preeklampsie v budoucnosti. Samozřejmým předpokladem bude přísná anonymita Vašich osobních údajů.

Má tato studie zdravotní rizika?

Tato studie není pro Vás spojena prakticky s žádným rizikem. Jedná se pouze o rutinní odběr vzorku žilní krve, který bude proveden v rámci biochemických vyšetření.

Má tato studie pro těhotnou nějaký přínos?

Bezprostřední přínos vyšetření angiogenních markerů z Vaší žilní krve pro Vás v současnosti není. Avšak v budoucnosti lze očekávat použití této metody v pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie. To by zásadně změnilo přístup ke sledování vysoce rizikových těhotenství a tím by snižovalo komplikace spojené s tímto závažným stavem v těhotenství.

Jsou výsledky studie důvěrné?

Výsledky této studie jsou důvěrné. Veškeré osobní informace zůstanou přísně důvěrné a nebudou zveřejněny.

Je možné odstoupit v průběhu studie?

Vaše účast na této studii je dobrovolná. V případě, že po svolení k účasti a podpisu informovaného souhlasu změníte názor, bude toto Vaše rozhodnutí plně respektováno.

 

 

SOUHLAS TĚHOTNÉ S ODBĚREM KRVE

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………

 

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

 

Potvrzuji svým podpisem, že svoluji k odběru/odběrům cca 10 ml žilní krve za předpokladu zachování naprosté anonymity v souladu se zákonem na ochranu dat č. 101/2000 Sb. v platném znění zákona. Stvrzuji dále, že jsem byla informována, že materiál nebude sloužit ke komerčním, nýbrž výhradně k vědeckým účelům, o jejichž významu jsem byla poučena.

 

 

 

Datum: ………………                                                  

 

 

Podpis těhotné: ………………………….                Podpis a jmenovka lékaře: …………………………

 

 

 

 

 

 

SOUHLAS TĚHOTNÉ S ODBĚREM KRVE

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………

 

Potenciál angiogenních markerů pro časné upřesnění rizika rozvoje závažné preeklampsie.

 

Potvrzuji svým podpisem, že svoluji k odběru/odběrům cca 10 ml žilní krve za předpokladu zachování naprosté anonymity v souladu se zákonem na ochranu dat č. 101/2000 Sb. v platném znění zákona. Stvrzuji dále, že jsem byla informována, že materiál nebude sloužit ke komerčním, nýbrž výhradně k vědeckým účelům, o jejichž významu jsem byla poučena.

 

 

 

Datum: ………………                                                  

 

 

Podpis těhotné: ………………………….                Podpis a jmenovka lékaře: …………………………

 

 


Výkon – FETOCIDA

Fetocida

Postup při samostatné fetocidě bez karyotypizace.

Podmínky:

 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaná žádost o ukončení
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

 

Fetocida je výkon, při kterém plodu intrakardiálně aplikujeme roztok KCl, což způsobí zástavu srdce před indukovaným potratem.

Provádí se v den příjmu k indukci. Dokumentaci vypňujeme jako pro hospitalizovanou pacientku.

 

Příprava dokumentace se provádí předem:

v systému Astraia:

1.otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)

2.Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 1. pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 2. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 3. Závěry: vyplníme diagnozu (např. Spina bifida)

u kódů k vyšetření vybereme:

Superkonziliární UZ v graviditě………………………………………………………….. 63415

Ukončení ……………………………………………………………………………………….. 63239

 1. 6. Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Ukončení těhotenství a vybereme jednu z variant:
 • Fetocida jednočetná gravidita
 • Fetocida Rh negativní jednočetná gravidita
 • Fetocida vícečetná gravidita
 • Fetocida Rh pozitivní vícečetná gravidita

 

Nadpis „ztučníme“ (ctrl+b).

 

Přiložíme souhlas s výkonem vytištěný z Astrai. (Souhlas s invazivním výkonem)

 

Odpoledne před výkonem zapíšeme do sešitu:

 1. sloupec: 1. řádek datum
 2. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 3. sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 4. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 5. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město
 1. sloupec: 2. řádek stáří těhotenství
 2. sloupec: název výkonu Fetocida – propiskou a její číslo do kroužku
 3. sloupec: indikace
 4. sloupec: proškrtnout
 1. sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

V den výkonu:

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • genetickou indikaci
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud není, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře *7302, aby náběr hned odnesli.

Do propouštěcí zprávy dopisujeme: KS a Rh pacientky neznámá, proto por. as Pokusná odebrala a odeslala krev na hematologické vyšetření. Bude-li výsledek protilátek negativní, doporučuji aplikovat anti-D globulin po potratu plodu.

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • pošleme ji do kabinky převléknout se do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas a podepíše jej.

 

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, a můžeme do srdíčka plodu aplikovat látku, která jej zastaví
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, poté s ní vyplníme anamnézu.
 • Cca 15-30 minut po výkonu je UZ kontrola, za výkon dopadl, tak jak jsme chtěli.
 • Po té ji odvedeme na oddělení/internu/příjem (dle situace a plánu)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

stříkačka 10ml + jehla růžová

1 ampule KCl

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehla k ukončení (AMC)

nesterilní rukavice

stříkačka 2ml

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

genetická zpráva

žádost o fetocidu 

podepsaný informovaný souhlas s výkonem

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař se zorientuje a najde vhodné místo k punkci.
 • Do 10ml stříkačky natáhneme jednu ampuli KCl (a řádně ji označíme)
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, odtrhneme horní část obalu od jehly. Spodní část (tu za kterou jehlu držíme) necháme v obalu a „nabízíme“ ji lékaři. Ten si vytáhne sterilně jehlu a nám zbude igelitový obal s plastovým krytem na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede kardiální punkci a dá nám pokyn, stříkačkou zkusíme aspirovat, zda nám poteče fetální krev.
 • Pokud ano, nasadíme stříkačku s KCl a podáme množství, které určí lékař. Po každém aplikovaném mililitru, hlásíme podané množství (tudíž 1,…..2,……3,….)

 

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí. Je-li toto poslední výkon dne, probandka zůstává chvilku ležet na sálku.

 

Po 15-30 minutách je třeba zkontrolovat srdeční akci plodu (plodů).

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:        1. řádek přístup (kardio – do srdce)

8.sloupec:        1. řádek počet vpichů

9.sloupec:        1. řádek proškrtnout

10.sloupec:      1. řádek proškrtnout

12.sloupec:      1. řádek lékař (je-li supervize zapisujeme ji do 2. řádku.)

2. řádek por. as.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo a zapíšeme si na papírek kolik kusů jakého prádla jsme použili. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru.

Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámky zapíšeme heslo, které má/bude mít pacientka v souhlasu s hospitalizací.

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možnoseřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Ukončení těhotenství a vybereme si jednu z možností (jednočetná/vícečetná grav.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b).

V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, čas výkonu, podaná látka, její  množství a šarže. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (tiskneme jako: Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

Doporučení: pokračovat v ukončení těhotenství dle plánu z data 1.1.2015, pokud je třeba aplikovat anti-D, píšeme: po potratu plodu aplikovat anti-D.

Pokud se probandka cítí dobře, může se převléknout (nebo nemusí). Pacientku ve všemi dokumenty doprovodíme na ambulanci/oddělení nebo internu (dle plánu k ukončení).

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     zaškrtneme medikace během výkonu (KCl 7,5%)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent, přístup, nástroj, počet vpichů. Celkově podáno KCl.

Materiál k vyšetření:    Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy)

Pokud jsme odebírali výzkum pro Ing. Hořínka: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – odběr krve (09119).

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo oddělení, kde je pacientka hospitalizovaná) – stisk Enter (otevře se další tabulka) – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno F – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Pokud jsme probandce odebírali krev na výzkum, po načtení výkonu zadáme ještě do kolonky výkon číselný kód 09119 a stiskneme Enter.

Je třeba vymazat: lokální anestezii, Mezokain a edukační pohovor.

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí:  Souhlas s výkonem, genetické zpráva a zpráva pro oddělení.

 

poslední editace: 10.03.2021


Výkon – Amniocentéza – VIROLOGIE

AMC – Virologie

Podmínky:

 • Je součástí buď genetického vyšetření
 • Nebo při opakovaném odběru

Žádanka se nachází u staniční v budníčku

Na žádanku dáme štítek pacientky, vyplníme nákladové středisko, lékaře, datum a čas odběru telefon, razítko kliniky a podpis lékaře.

Do stručné epikrízy zapíšeme: prosíme o vyšetření aerobní vody plodové – opakovaný odběr (nebo první odběr).

V jiných materiálech zaškrtneme:  voda plodová.

 

Odebíráme 2 ml vody plodové do standardní stříkačky, kterou označíme štítkem se jménem probandky. Zajistíme uzávěrem na infuze.

 

Odesíláme jak standardní náběr (ve 2 sáčcích s žádankou) na virologii – odnáší náš sanitář.

Do systému Medea se vykazuje jako odběr plodové vody. V případě, že je součástí Amniocentézy, tak se znovu nevykazuje. Pokud je součástí např. IUTRF, přidáváme kód  63311 – odběr plodové vody

V Astraie v položce Materiál k vyšetření se zaškrtne Plodová voda a vybere se MIKROBIOLOGIE.

Do závěru se dopisuje text:

Materiál byl zaslán na genetické vyšetření … A dále byly odebrány 2ml vody plodové odeslané na mikrobiologické vyšetření.

  

 

                                                                                  Poslední editace: 10.03.2021


Výkon – ODBĚRY KRVE

                     Odběry

 1. trimestrální screening: PAPP-A, β- hCG, PlGF =  1x žlutá zkumavka s gelem – biochemie

vytištění žádanky:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu a kód k vyšetření (C-odběr krve…..09119)
 • zprávy: vybrat text: VVV – poukázky a vybrat scr. VVV v I. trimestru před NT

vyplnit počet plodů a hmotnost, ztmavit název (ctrl+b)

tisknout jako: Obecný dopis s hlavičkou

odeslat na: doc. Malbohan (napsat na sáček)

 

Těhotenské náběry v 10.t.t.:

vytištění žádanek:

Astraia:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu a kód k vyšetření (C-odběr krve……09119)
 • zprávy: klikneme na symbol + u ŽÁDANKY a vybereme Transfuzní oddělení a ztučníme nadpis (ctrl+b).

tisknout jako: Obecný dopis s hlavičkou

 

KS, Rh, Coombs = 1x velká tmavě fialová zkumavka na žádance přepsat hematologii na TRF na sáček napsat TRF

 

Medea:

Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Přidat a vybereme odběr na oddělení.

Změníme datum odběru na den, kdy se bude odběr provádět a zaškrtneme okénko u slova datum (jinak se nám datum nevytiskne na žádanku) a vybereme odběry:

 

Laboratoř:                              záložka:                                              Odběr:

CHL                                       Hematologie                                    KO+diff. Strojový

ÚLBLD                                 Serologie                                          HBsAg+ konfirmace

anti-HIV 1,2 + p24

screen (SYFILIS)

=VDRL/RPR +EIA screen Ab

(z automaticky vybraných  odznačíme TPHA test z likvoru)

Biochemie                              Rutiní                                                 Glukóza

 

klikneme na záložku Obecné údaje a vyplníme:  Dg. zákl. (Z358,…) a do informací pro laboratoř napíšeme: grav. hebd. 00+00. Klikneme na zelenou fajfku.              Žádanka se vytiskne a přepíše do připravených odběrů.

 

Při odběru:

V systému MEDEA si vyhledáme UZ-výkonový sálek.

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Odběry. Označíme si náběry, které budeme odebírat (pokud jsou to všechny lze použít tlačítko Vše.) a odešleme je tlačítkem: odeslat odběr – F10.

 

KO, diff. = 1x malá světle fialová zkumavka na sáček napsat HEMATOLOGIE

HIV, HBsAg, VDRL+Elisa scr. = 1x velká žlutá s gelem nebo 2x malá červená zkumavka na sáček napsat SÉROLOGIE

Glukóza = 1x velká žlutá s gelem na sáček napsat ÚKBLD

 

Náběry ve III. Trimestru-vaginální porod:

vytištění žádanek:

Astraia:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu a kód k vyšetření (C-odběr krve……09119, C-odběr biologického materiálu…….. 09115)
 • zprávy: klikneme na symbol + u Žádanky a vybereme Transfuzní oddělení a ztučníme nadpis (ctrl+b).

tisknout jako: Obecný dopis s hlavičkou

 

KS, Rh, Coombs = 1x velká tmavě fialová zkumavka na žádance přepsat hematologii na TRF na sáček napsat TRF

 

U staniční z budníčku si vyndáme žádanku na kultivaci a vyplníme. Do epikrízy píšeme: GBS src. – Prosíme testovat pouze streptokoka. 

 

kultivace z hrdla děložního = odběrová štětka (provede lékař) na sáček napsat MIKROBIOLOGIE

 

Medea:

Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Přidat a vybereme odběr na oddělení.

Změníme datum odběru na den, kdy se bude odběr provádět a zaškrtneme okénko u slova datum (jinak se nám datum nevytiskne na žádanku) a vybereme odběry:

 

Laboratoř:                              záložka:                                              Odběr:

CHL                                       Hematologie                                       KO+diff. Strojový

ÚLBLD                                 Serologie                                            HBsAg+ konfirmace

anti-HIV 1,2 + p24

screen (SYFILIS)

=VDRL/RPR +EIA screen Ab

(z automaticky vybraných odznačíme TPHA test z likvoru)

 

klikneme na záložku Obecné údaje a vyplníme:  Dg. zákl. (Z358,…) a do informací pro laboratoř napíšeme: grav. hebd. 00+00. Klikneme na zelenou fajfku.              Žádanka se vytiskne a přepíše do připravených odběrů.

 

Při odběru:

V systému MEDEA si vyhledáme UZ-výkonový sálek.

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Odběry. Označíme si náběry, které budeme odebírat (pokud jsou to všechny lze použít tlačítko Vše.) a odešleme je tlačítkem: odeslat odběr – F10.

 

KO, diff. = 1x malá světle fialová zkumavka na sáček napsat HEMATOLOGIE

HIV, HBsAg, VDRL+Elisa scr. = 1x velká žlutá s gelem nebo 2x malá červená zkumavka na sáček napsat SÉROLOGIE

 

Náběry ve III. trimestru – před SC :

vytištění žádanek:

Astraia:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu a kód k vyšetření (C-odběr krve……09119)
 • zprávy: klikneme na symbol + u Žádanky a vybereme Transfuzní oddělení a ztučníme nadpis (ctrl+b).

tisknout jako: Obecný dopis s hlavičkou

 

KS, Rh, Coombs = 1x velká tmavě fialová zkumavka na žádance přepsat hematologii na TRF na sáček napsat TRF

 

U staiční z budníčku si vyndáme žádanku na kultivaci a vyplníme. Do epikrízy píšeme: GBS src. – Prosíme testovat pouze streptokoka. 

 

kultivace z hrdla děložního = odběrová štětka (provede lékař) na sáček napsat MIKROBIOLOGIE

Medea:

Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Přidat a vybereme odběr na oddělení.

Změníme datum odběru na den kdy se bude odběr provádět a zaškrtneme okénko u slova datum (jinak se nám datum nevytiskne na žádanku) a vybereme odběry:

 

Laboratoř:                              záložka:                                              Odběr:

CHL                                       Hematologie                                      KO+diff. Strojový

ÚLBLD                                 Serologie                                            HBsAg+ konfirmace

anti-HIV 1,2 + p24

screen (SYFILIS)

=VDRL/RPR +EIA screen Ab

(z automaticky vybraných odznačíme TPHA test z likvoru)

CHL                                       Hematologie                                      Quick, APTT

 

 

Biochemie                              Rutinní

1. Natrium

 1. Kalium
 2. Chloridy
 3. Calcium
 4. Železo
 5. Močovina
 6. Kreatinin
 7. Kys. Močová
 8. cholesterol
 9. HDL cholesterol
 10. LDL cholesterol
 11. Triacylglyceroly
 12. Bilirubin celkový
 13. ALT
 14. AST
 15. ALP
 16. GGT
 17. CHE
 18. celk. bílkovina
 19. glukóza
 20. glykovaný hemoglobin

 

( 1.,2.,3.,4. – není povinné, ale s výhodou)

(20. a 21. – pokud má pacientka diabetes, tak se zaškrtává 21, pokud ho nemá tak 20.)

 

klikneme na záložku Obecné údaje a vyplníme:  Dg. zákl. (Z358,…) a do informací pro laboratoř napíšeme: grav. hebd. 00+00. Klikneme na zelenou fajfku.              Žádanka se vytiskne a přepíše do připravených odběrů.

Při odběru:

V systému MEDEA si vyhledáme UZ-výkonový sálek.

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Odběry. Označíme si náběry, které budeme odebírat (pokud jsou to všechny lze použít tlačítko Vše.) a odešleme je tlačítkem: odeslat odběr – F10.

 

KO, diff. = 1x malá světle fialová zkumavka na sáček napsat HEMATOLOGIE

HIV, HbsAg, VDRL+Elisa scr. = 1x velká žlutá s gelem nebo 2x malá červená zkumavka na sáček napsat SÉROLOGIE

APTT a QUICKŮV test = 1x malá modrá zkumavka na sáček napsat Prof. KVASNIČKA

Jaterní testy = 1x velká žlutá s gelem na sáček napsat ÚKBLD

 

 Protilátky:

vytištění žádanky:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu (alloimunizace o360 ) a kód k vyšetření C-odběr krve…09119)
 • pokud jde o opakovaný odběr: zprávy: napsat: „opakovaný odběr

 

u ženy: 1x velká tmavě fialová zkumavka (posíláme na TRF)

tisknout jako TRF ST. – protilátky

 

U Rh negativních pacientek odebíráme na 1. návštěvě ještě navíc:

2x velká tmavě fialová zkumavka – pro ing. Hořínka (dát do ledničky)

a odebrat stěry DNA (2ks stětky Albertov).

vytištění zádanky:

 • v Astraie nové vyšetření s aktuálním datem
 • kliknout na ultrazvuk (je-li probandka poprvé) => stáří těhotenství a vyšetřující lékař
 • závěry: vyplnit diagnózu (aloimunizace o360 ) a kód k vyšetření (odběr krve…09119)

tisknou jako Hořínek – DNA

V případě, že má Rh negativní probandka pozitivní protilátky, odebíráme i otce dítěte:

u partnera: 1x velká tmavě fialová zkumavka (posíláme na TRF) (Dg. Imunizace partnerky)

 

VZOR žádanky u protilátek:

Odběr hCG:

odebereme 1x žlutá zkumavka biochemie na sáček napsat  ÚLB LD

Medea:

Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Přidat a vybereme odběr na oddělení.

Změníme datum odběru na den kdy se bude odběr provádět a zaškrtneme okénko u slova datum (jinak se nám datum nevytiskne na žádanku) a vybereme odběr:

 

Laboratoř:                              záložka:                                              Odběr:

ÚLBLD                                 ÚLBLD rutina                                   hCG (v základních hormonech)

 

klikneme na záložku Obecné údaje a vyplníme:  Zákl. Dg. (např.: Z320 – těhotentsví dosud nepotvrzené) a do informací pro laboratoř napíšeme: např.: grav. hebd. 00+00. Klikneme na zelenou fajfku.              Žádanka se vytiskne a přepíše do připravených odběrů.

 

Při odběru:

V systému MEDEA si vyhledáme UZ-výkonový sálek.

Vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol     žádanky pro pacienta

klikneme na tlačítko Odběry. Označíme si náběry, které budeme odebírat (pokud jsou to všechny zobrazené lze použít tlačítko Vše.) a odešleme je tlačítkem: odeslat odběr – F10.

 

Vykazování do systému Medea:

po přihlášení do Medee si otevřene POR-UZ výkonový sálek

vyhledáme si danou probandku. (dle jména nebo rč)

v obrázkové liště vybereme symbol měšce (otevře se nové okno)

Vyplníme:

 • zákl. Dg. (číslo dg. najdeme v Astraie v závěrech)
 • druh vyšetření – VŽDY č. 2
 • kontrola datumu
 • výkon: 09119 ……… (odběr krve)

Potvrdíme Entrem a uzavřeme.

 

Poslední editace: 11.03.2021


Výkon – Odběry Ing. Hořínek

Postup při odběrech pro Ing. Hořínka

 

Odebíráme pouze těhotné s prokázanou chromozomální aneuploidií. Minimálně 1x zkumavku Streck (ideálně 2), pečlivě promíchat, NECHLADIT, na žádanku dopsat Trisomie.

 

Vykazování do systému Medea:

Po vybodování všech výkonů, přidáváme ještě odběr moče a krve.

 

Vyplníme:

 • druh vyšetření – VŽDY č. 2
 • výkon: 09119 …….. (odběr krve)

Potvrdíme Entrem a uzavřeme.

 

poslední editace: 11.03.2021


Výkon – Hospitalizované pacientky

Výkony u hospitalizovaných pacientek

– neplatí pro IUTRF

Odlišnosti v propouštěcí zprávě:

 • vyplnit čas kdy byl zahájen a ukončen výkon
 • doplnit ordinace lékaře
 • v podpisech musí být uvedené i jméno porodní asistentky, která u výkonu asistovala
 • nevypisujeme souhas s ambulantní péčí – pacientka má podepsaný souhlas s hospitalizací. Na Informovaný souhlas s výkonem napíšeme do horího rohu: Hospitalizace

Opět rozlišujeme zda má paní Rh + nebo – .

Anti-D podávají na oddělení, my jej pouze zapíšeme do ordinací.

Vykazování výkonu pro pojišťovnu:

V systému Medea:

Žadatelem není genetik, který paní posílá, ale oddělení na kterém je probandka hospitalizovaná.

 

U hospitalizovaných pacientek se NEVYKAZUJE:

Edukační pohovor

Lokální anestezie

Mezokain

U hospitalizovaných pacientek na Souhlas s invazivním výkonem napíšeme propiskou hospitalizace a Souhlas řadíme jako první dokument. Tyto ženy nepodepisují souhlas s ambulantní péčí. Pouze se jich vyptáme na heslo, souhlasy a zákazy, které zapíšeme do Astrai.

Poslední aktualizace: 10.03.2021


Výkon – AMNIOINFUZE

Amnioinfuze

Podmínky:

 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • podepsaný sohlas s ambulantní péčí (pokud není probandka hospitalizovaná)
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Příprava dokumentace se provádí předem:

Většinou probíhá i karyotypizace plodu – odebíráme i 20ml vody plodové.

(pokud neprovádíme i karyotypizaci, nevyplňujeme amniocentézu)

 

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření pokud budeme provádět v jiný den než v den rozhodnutí
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu (oligohydramnion)

pokud děláme i karyotyp, vyplníme genetika do odesílající lékař

 1. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 2. Závěry: vyplníme diagnozu Oligohydramnion

u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.…………………………………. 09523

Superkonziliární UZ v graviditě…………………………………………………………… 63415

Amnioinfuze…………………………………………………………………………………….. 63311 

popřípadě i:

Amniocentéza ………………………………………………………………………………….. 63311

 

Vytiskneme případně :

Soubor žádanek AMNIOCENTÉZA

v systému Medea:

 • Por-UZ výkonový sálek
 • najdeme danou probandku
 • výběr: TISKY – samolepky po řadách- 01 = tisk

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Amniocentézou

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Amniocentéza
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

Odpoledne před výkonem zapíšeme do sešitu:

1.sloupec:  1. řádek datum

 1. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)

2.sloupec:  1. řádek  jméno (tiskace)

 1. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 2. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město

3.sloupec:  2. řádek stáří těhotenství

4.sloupec: označení výkonu – AMNIOINZUFE – zelenou fixou a její číslo do kroužku

5.sloupec: indikace – pokud se jedná o VVV musíme ji označit žlutým zvýrazňovačem

6.sloupec: genetika –  KAR (karyotyp) a do koužku A- Albertov/ G – Genvia

11.sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

V případě AMC:

si připravíme 2x žlutou zkumavku na VP, označené štítky dané probandky.

V den výkonu:

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • indikaci z genetiky (3 kopie)
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek

Ohřejeme fyziologický roztok (množství určí lékař – a je vhodné ohřát o 1 lahvičku víc). Do dřezu dáme špunt, ohřejeme vodu v rychlovarné konvici, roztoky jí přelijeme a necháme ohřívat.

 

V případě amniocentézy:

Pokud je indikováno i vyšetření PCR, zapíšeme jej červeně do sešitu (6. sloupec 3. řádek).

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: razítko/zápis výkonu, razítko kliniky a podpis.

 

Zkontrolujeme do jaké laboratoře posíláme výsledek:

 Albertov:

MUDr. Veselá

MUDr. Baxová

MUDr. Kotlas

MUDr. Panczak

 

Genvia:

MUDr. Jelínková

MUDr. Čutka (jeho probandky se objednávají na UZ kontrolu k němu, po výkonu je nutné mu poslat propouštěcí zprávu emailem:  info@clg.cz)

MUDr. Světnicová

MUDr. Zemánková

MUDr. Klápová

 

MUDr. Židovská – řídíme se dle ambulance ze které probandku posílá (indikuje na obou pracovištích)

Na jeden z originálů genetické zprávy napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

Připravíme si žádanky pro genetiku:

Albetov:

1x genetická zpráva

1x naše malá žádanka

pokud má probandka indikované PCR vyšetření odesíláme genetickou zprávu 2x

 

Genvia:

1x genetická zpráva + žádanka laboratoře od Genvia (je uložena ve spodním šuplíku – pokud ji probandka nedonese např. ženy od Dr. Čutky ji nemívají.) Případné vyšetření PCR se vyplňuje na této žádance.

1x naše malá žádanka

Odběr k vyšetření PCR:

Tzv. Rychlá metoda – jedná se o stanovení nejčastějších chromozomálních aberací 13,18,21,X,Y. Výsledek je k dispozici již druhý den po 14. hodině.

Albertov: 2 plastové štětky v oddělených obalech

Genvia: 1 plastová štětka – ustřihnout do žluté zkumavky

Probandka si oběma stětkami otře ústní dutinu (pod jazykem, tváře zevnitř). Štětky označíme štítkem s jejím jménem.

 

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud není, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře l.7302 nebo *20232, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • necháme ji v kabince převléknout do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si informovaný souhlas, souhlas s ambulantní péčí a podepíše je. Pokud chce být informována telefonicky, musí mít zaškrtnutou tuto formu komunikace a vyplněné HESLO. Poté nám je odevzdá.

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku, kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), pronikneme jehlou přes stěnu břišní a tlakem pomalu doplníme určené množství fyziologického roztoku.
 • Je-li indokována i karyotypizace, po dolpnění odebereme 20ml vody plodové na toto vyšetření. (počítá se s tím už při podávání fyziologického roztoku)
 • Výkon má riziko10% ztráty těhotenství.
 • Po výkonu dáme probandce vložku a ta na odpočívárně 20 minut posedí. Po 20 minutách je třeba zjistit zda probandce voda plodová neodtéká. Poté s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření a pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • O výsledek PCR si sama zavolá druhý den po 14. hodině, o výsledek karyotypu za 2 až 3 týdny. Vždy si volá na genetiku, která výkon doporučila (pokud výkon indikoval Prof. Calda, nebo MUDr. Svyatkina volá l.7458)
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

Výkon provádějí vždy 2 porodní asistentky.

 

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku.

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

klobouček

nástavec na roztoky

ohřátý Fyziologický roztok v požadovaném množství

modrý vacutainer

2x zkumavku se štítkem

nesterilní rukavice

 

Pojízdný stolek:

Na stolek přestříkaný desinfekcí rozložíme sterilní plenu nebo podložku.

Na ni si sterilně připravíme:

2x stříkačka 60ml

2ml stříkačka

jehlu k AMC

dětský set 150cm

sterilní rukavice pro asistentku

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

 1. Na stůl připravíme podepsaný informovaný souhlas – podpis a jmenovka lékaře, datum a čas
 2. (pokud máme i genetickou indikaci)
 3. Nebude-li probandka hospitalizována: Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem (jmenovka, podpis, datum, čas). V případě, že probandka vyjádří jakýkoliv nesouhlas, je třeba do pravého horního rohu nalepit přes horní okraj červenou samolepku.

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

Jedna z asistentek si oblékne sterilní rukavice (SA). Druhá obíhající asistentka (OA) nasadí nástavec do prvního roztoku a SA si sterilně natáhne plnou 50 ml stříkačku roztoku. Potom na ni nasadí dětský set a naplní jej roztokem. Dětský set si přidrží a od OA si dotáhne roztok, aby měla plnou stříkačku. Tu napojí opět na dětský set s roztokem a odloží. Poté naplní i druhou 50ml stříkačku. OA zavolá lékaře.

 

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní OA nalije desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vloží do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodí do koše.
 • Obejde UZ přístroj a vyndá sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podá lékaři. (Dává pozor, aby nekápla desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař si najde vhodné místo k punkci a SA mu podá jehlu.
 • Po provedení punkce na pokyn lékaře SA zkusí 2ml stříkačkou aspirovat, zda teče voda plodová (při anhydramnionu toto není možné)
 • SA na pokyn lékaře na konus jehly nasadí dětský set a pomalu aplikuje fyziologický roztok. Nahlas počítá podané mililitry.
 • Když aplikuje 1 stříkačku, přidrží si dětský set aby se nanaplnil vzduchem a připojí druhou stříkačku a aplikuje dále.
 • Během aplikace 2. stříkačky OA natáhne další roztok do první stříkačky a odloží ji na dříve sterilní stolek.
 • Lékař rozhoduje o podaném množství roztoku a případném odběru vody plodové na karyotyp.
 • Pokud budeme karyotypizovat, sejme dříve SA dětský set z jehly, nasadí klobouček a zkumavku na odběr vody plodové.
 • OA Zkontroluje s probandkou její rodné číslo a nalepí štítky na naplněné zkumavky.

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane, dostane vložku a přechází do odpočívárny, kde se posadí.

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:     1. řádek přístup (mimo/trans = přes placentu)

8.sloupec:     1. řádek počet vpichů

9.sloupec:     1. řádek množství odebraného vzorku

10.sloupec:   1. řádek kvalita vzorku (čirá, zkalená, sang.,….)

12.sloupec:   1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. Řádku)

 1. řádek porodní asistentka

od 8. sloupce dál na spodní řádky napíšeme modrou fixou množství přidaného roztoku:  + 000ml F Θ

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhneme krevní skupinu
 2. řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

Do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme ze stavu.

 

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení výkonu:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astria vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámky napíšeme heslo ze souhlasu s ambulantní péčí.

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možnoseřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

Amniocentéza:           vyplníme: operatér, asistent

Amnioinfuze:             vyplníme: operatér, asistent

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Amniocentéza a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti.

Pokud byla i karyotypizace, napíšeme: Amniocentéza, Amnioinfuze. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: kromě odběru, napíšeme i : adále bylo přísně sterilně dodáno 000 ml Fyziologického roztoku. Výsledek protilátek, aplikace Anti-D (podis a jmenovku asistentky), čas výkonu, podaná látka, její šarže. Dále upravíme část texu o vyšetření PCR + výsledcích. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

 

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly, objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k razítku výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po AMC a Amnioinfuzi.

Pokud se probandka cítí dobře a neodtéká vody plodová, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži.

Amniocentéza:            vyplníme: operatér, asistent, placenta, přístup, nástroj, počet vpichů, velikost vzorku, kvalita vzorku, zaškrtneme požadován karyotyp. Pokud bylo odebráno PCR 13, 18, 21, X, Y, zapíšene jej do poznámek.

Amnioinfuze:              vyplníme: operatér, asistent, placenta, přístup, nástroj, počet vpichů, podaný objem a druh tekutiny.

Materiál k vyšetření:   záložka karyotyp – zaškrtneme požadavek, zaškrtneme výsledek, vyplníme vzorek: plodová voda. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy) a PCR (bylo-li odebíráno).

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – Injekce (09215)

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno A – Stisk ENTER

Body se sami přepíší do tabulky nahoře.

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

Zkontrolujeme si, že jsme odepsali ANTI-D v sešitě.

Vzorky na Albertov nosí naši sanitáři. Do sáčku se zkumavkami přidáme 2 volné štítky!

 

Máme-li vzorek do laboratoře Genvia,

zavoláme na tel.č. 266 315 592 nebo 773 669 442 a z laboratoře si pošlou kurýra.. Žádanky do této laboratoře musí obsahovat podpis odebírajícího lékaře!

 

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, souhlas s výkonem, genetická zpráva a zpráva pro OG. Později budeme dodávat výsledek PCR či karyotypu.

 

Poslední editace: 10.03.2021


Výkon – INTRAUTERINNÍ TRANSFUZE

IUTRF

Intraumbilikální transfuze

 

Podmínky:

 • Stáří těhotenství od 20. týdne těhotenství do 34.týdne těhotenství
 • naměřená hodnota PSV v MCA nad 1,5 MoM, hydrops plodu, ascites
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem (do levého horního rohu napíšeme Hospitalizace)
 • pacientka musí být hospitalizovaná minimálně den předem na oddělení P2 (rizikové těhotenství), (cca 3 denní hospitalizace)

Souhlas s Intrauterinní transfuzí plodu

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Intrauterinní transfuze plodu
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Při rozhodnutí o transfuzi:

Objednání krve: staniční sestra nebo jiná k tomu určená osoba zavolá l. 2751 (transfuzní lékař) a nahlásíme: jméno pacientky, rodné číslo, KS, datum podání, první/opakované podání, množství (určí náš lékař).

např. Paní Pokuska Pokusná, na 1.1.2015, 75ml 80 Htc, opakovaná transfuze.

Žádanku a odběr krve na výrobu transfuze připravují na rizikovém těhotenství, kam paní pošleme.

Před každou transfuzí (nebo den předem při rozhodnutí) musí mít pacientka UZ vyšetření.

Dále je potřeba pacientce zajistit lůžko na rizikovém těhotenství. V systému Medea v sekci UZ sálek si najdeme danou pacientku. Klikneme v horní liště (psané textem – ne obrázky) na položku diář vybereme (POR-P2) Porodnice – patologické těhotenství. Otevře se nám diář. Vlevo nahoře vyberu požadované datum (1. Den hospitalizace) a dvojklikem vyberte danou hodinu v kolik má pacientka přijít na příjem na P2. Pacientku poučíme, ať přijde na 8:00.

Do poznámky v diáři napíšeme: IUTRF 1.1.2015 (datum kdy se bude TRF provádět.)

Příprava dokumentace se provádí předem:

 

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat aloimunizace Rh nebo aloimunizace jiná, hydrops…

 1. Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace aloimunizace Rh nebo aloimunizace jiná, hydrops….
 2. Závěry: vyplníme diagnozu (aloimunizace Rh nebo aloimunizace jiná, hydrops)

u kódů k vyšetření vybereme:

 

Superkonziliární UZ v graviditě…………………………………………………………. 63415

Intraumbilikální transfuze………………………………………………………………… 63329 

 

vytiskneme:

Dopis 2, rozkliknout složku žádanky a vybrat Transfuzní oddělení. Vytisknout jako obecný dopis s hlavčkou, Červeně dopsat: STATIM před IUTRF – nenarozeno

 

v systému Medea:

Por-UZ výkonový sálek

najdeme danou probandku

výběr: TISKY – samolepky po řadách- 03 = tisk (tenkým červeným propisovačem napíšeme na jednu: PŘED IUTRF NENAROZENO a na další PO IUTRF NENAROZENO)

 

ŽÁDANKY (bližší popis postupu viz. Žádanky Medea)

přidat – odběr na oddělení – přepsat na plánované datum výkonu, zaškrtnout kolonku STATIM, zaškrtnout kolonku tisknout plánovaný datum.

 

CHL – KO, Retikulocyty

Obecné údaje – vyplníme lékaře, č. dg., do informací pro laboratoř napíšeme:

grav. hebd. 00+00

PŘED IUTRF NENAROZENO

 

potvrdíme zelenou fajfkou.

Celý postup zopakujeme

přidat – odběr na oddělení – přepsat na plánované datum výkonu, zaškrtnout kolonku STATIM, zaškrtnout kolonku tisknout plánovaný datum.

CHL – KO, Retikulocyty

Obecné údaje – vyplníme lékaře, č. dg., do informací pro laboratoř napíšeme:

grav. hebd. 00+00

PO IUTRF NENAROZENO

potvrdíme zelenou fajfkou.

Dále z budníčku u staniční připravíme Výdejku TRF přípravků a Žádanku o TRF přípravek.

Na klinický souhlas s transfuzí, který je v posledním šuplíku (Informovaný souhlas s TRF) nalepíme štítek dané pacientky a přiložíme jej k souhlasu s výkonem.

Ze stejného šuplíku si vyndáme i Evidenci používání zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele. Do kolonky pacienta nalepíme další štítek.

Souhlas s invazivním výkonem vytištěný z aplikace Recepty. (na něj vpravo nahoru napíšeme: HOSPITALIZACE a číslo chorobopisu)

Odpoledne před výkonem zapíšeme do sešitu:

 • sloupec: 1. řádek datum
 1. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)
 • sloupec: 1. řádek jméno (tiskace)
 1. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 2. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město
 • sloupec: řádek stáří těhotenství
 • sloupec: zkratka výkonu: (jedná-li se o opakování) 1. řádek AMC– propiskou
 1. řádek TRF a číslo daného výkonu do kroužku – červený tenký propisovač
 2. řádek KDC a číslo daného výkonu do kroužku – červený tenký propisovač
 • sloupec: 1. řádek na začátek Hb, doprostřed Htc – červeným tenkým propisovačem
 1. řádek indikace (aloimunizace Rh, aloimunizace jiná, hydrops,….)
 • sloupec: laboratoř – hemat. (vzorek krve se posílá na hematologii), pokud odebíráme i vodu plodovou na 2. řádek píšeme mikrob. (posíláme na mikrobiologii)
 • sloupec: krevní skupina

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

V den výkonu:

Ráno v den výkonu zavoláme na expedici transfuzního oddělení. l.2756 a zeptáme se, zda již je krevní konzerva připravená. Pokud ano, zavoláme sanitáře (*20232, nebo l.7302), aby pro ni došel a žádanku si vyzvedl na oddělní P2 – rizikové těhotenství.

 

Zapíšeme výkon do Transfuzní knihy:

Datum,  KS+Rh konzervy, množství:1TU, jméno pacientky, oddělení datum příjmu konzervy a datum tansfuze.

 

Po dodání konzervy:

Krevní konzerva příjde se 2 průvodními listy:

 • Předtransfuzní vyšetření
 • Výdejový doklad

 

Nyní je potřeba ZKONTROLOVAT zda všechny údaje HLAVNĚ ČÍSLO KOZERVY odpovídá všem průvodním listům.

 

Konzervu je potřeba zahřát na teplotu těla (vlastním tělem)

Do sešitu doplníme číslo krevní konzervy a obsah Htc a Hb.

Do Transfuzní knihy doplníme číslo krevní konzervy.

Následuje příprava výkonového sálku:

Intraumbilikální transfuzi dělají vždy 2 asistentky a 1 lékař.

Pro ulehčení asistentky pojmenujeme Sterilní a Obíhající.

Přípravu sálku provádí obě asistentky, později mají každá své úkoly.

Již při přípravě sálku mají obě asistentky čepici a roušku.

 

Z ohřáté krevní konzervy odstřihneme váleček na křížový test.

Křížový test je uložen v lednici s léky.

Na kartičku s testem nalepíme štítek se jménem pacientky. A naneseme dle návodu roztoky A a B. Jehlou uděláme dírku do válečku s krví a kápneme na určená místa. Plastovou tyčinkou rozmícháme krev s roztoky. KREV SE NESMÍ SRAZIT!!!! Kartičku s křížovým testem položíme na stojan na zkumavky.

Z lednice vyndáme Arduan –

dvousložkový preparát na zklidnění plodu. (Je třeba ho den předem vyzvednout na dětském ARO – proti porodnímu sálu II.) Do 10 ml stříkačky natáhneme obsah 2ml lahvičky s Natriem chloratii a ten přesuneme do skleničky s tabletou Arduanu. Ta se lehce promíchá, aby se tableta řádně rozpustila. Po té natáhneme 1ml (půlka obsahu) do stříkačky a přidáme 9ml Fyziologického roztoku. Stříkačku viditelně označíme lihovou fixou písmenem A. 1ml = 0,2mg, 0,1 ml = 0,02mg

Na odkládací stolek si připravíme žádanku na KO a retikulocyty před TRF a žádanku na Rh Coombs z fetální krve. Dále 2 igelitové sáčky (na jeden napíšeme lihovou fixou PŘED TRF STATIM).  Do stojanu na zkumavky připravíme 3 malé světle fialové zkumavky EDTA (1 je záložní). A před stojan 2 růžové jehly.  Do levé části si dáme černou jehlu na kordocentézu.

Do patra stolku (na krabici se zkumavkami si připravíme další 2 igelitové sáčky (na jeden napíšeme PO TRF STATIM), a žádanku na KO a retikulocyty a žádanku na případnou Mikrobiologii).

 

Jednu emitní misku a desinfekci Skinsept mucosa přesuneme do prostředního či levého stojanu.

Do volného prostoru za ultrazvukovým přístrojem přesuneme prázdný odkládací stolek z rohu místnosti.  Na něj sterilně rozložíme jednu sterilní podložku (uložena v levé spodní skříňce pod pracovním pultem). Na ni přísně sterilně připravíme:

5x stříkačka 5ml, 1x stříkačka 2ml, 2x jehla zelená, 1x trojcestný kohout, 1x stříkačka 5ml jištěná na transfuzi, 2x dětský set 1,5m, tampony. Vše sterilně zakryjeme vysterilizovanou plenou.

Na příruční pult pro lékaře sterilně rozložíme náš balík obsahující:  sterilní podložka, 2x plena nebo rouška, Petriho miska, dlouhý pean, 5x tampon. K němu přidáme 2x sterilní empír a 2x sterilní rukavice – jedny pro lékaře, jedny pro Sterilní asistentku.

Nyní si vybalíme transfuzní set, uzavřeme jej a napojíme na krevní konzervu. Ostrým hrotem setu nesmíme protrhnout plastový obal konzervy. V baňce si vytvoříme vysokou „hladinku“ , otevřeme červený vzduchový kryt a pomalu pustíme kolečkový uzávěr tak, abychom naplnili krví skoro celý set.

Nyní je sálek k výkonu připraven.

Zavoláme na P2 – rizikové těhotenství, aby pacientku poslali. Zavoláme na porodní sál II –  l.7420, kdy můžeme začít s transfuzí. Bez zajištěného sálu nelze transfuzi provádět. A zavoláme 2 sanitáře (l. 7302, *20232).

Po příchodu pacientky následuje poučení.

 

Měla by míti prázdný močový měchýř.

 • výkon probíhá na sálku, kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí, zda není na desinfekci alergická), za UZ kontroly provedeme vpich do pupečníku plodu, odebereme vzorek krve na vyšetření jeho krevního obrazu, podáme transfuzní krev a opět odebereme vzorek na aktuální krevní obraz.
 • Po výkonu bude pacientka převezena na porodní sál, kde jí natočí záznam CTG, pokud bude vše v pořádku, přeloží ji zpět na rizikové těhotenství,
 • Následující den se ultrazvukem zkontrolují průtoky v MCA a v intraumbilikální artérii. Budou-li výsledky v pořádku, objednáme ji na další UZ kontrolu a může býti propuštěna dle aktuálního stavu domů.
 • V případě komplikací (bradykardie plodu) ať při výkonu či těsně po něm, bude indikován SC (císařský řez).
 • Dotazy pacientek

 

Dáme pacientce podepsat a) Souhlas s invazivním výkonem, za b) Souhlas s Transfuzí

Při první aplikaci s pacientkou v systému Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámek napíšeme heslo, které má pacientka v souhlasu s hospitalizací

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme, že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již těhotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možno seřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

 

!!! Již pří přípravě výkonového sálku musí mít porodní asistentky roušku a čepici!!!!

 

Postup při transfuzi:

(pro přehlednost značíme asistentky SA – sterilní asistentka a OA – obíhající asistentka)

SA, za spolupráce druhé asistentky, si na ruce nalepí buničinové čtverečky, oblékne si sterilní empír a sterilní rukavice.

Přejde mezi drátěný odkládací systém a lůžko pro pacientku. Obíhající asistentka ji přisune židli a pojízdný stolek s připravenými stříkačkami tak, aby všechno zůstalo sterilní. Zatímco OA  pokládá pacientku, sejme SA ze stolku plenu a podá jí OA.. (Ta ji v případě, že by se pacientce udělalo mdlo, namočí do studené vody a dá ji se pacientce na hlavu).

Nyní si SA napojí dětské sety na protilehlé konce trojcestného kohoutu. Na poslední volný konec našroubuje jištěnou stříkačku na transfuze.

Zatímco si SA připravuje stolek, dojde OA pro pacientku, nechá ji se položit na lehátko a pomůže jí vypodložit srolovanou podložkou záda. Sterilně podá SA jehlu na kordocentézu. Vezme si rukavice a se SA spojí dohromady dětský set a infuzní set s napuštěnou krví.

OA nabízí konce infuzního setu, ze kterého sundala ochranný kryt a SA do něj našroubuje konec dětského setu. Při této proceduře musí být stále zachována sterilita. OA otevře naplno kruhový uzávěr infuzního setu a SA nechá krví naplnit přítokový dětský set a cca 10cm odtokového setu.

Pak přetočí kohout tak aby byl spuštěn přítokový set a jištěná stříkačka, kterou naplní celou krví.

Dále přetočí kohout tak, aby byla spuštěna stříkačka a odtokový set, který stiskem stříkačky naplní celý krví.

Opět otočí kohoutem na stříkačku a přítokový set a doplní stříkačku.

 

Nyní obě asistentky zkontrolují celý systém – UVNITŘ SE NESMÍ NACHÁZET ŽÁDNÁ VZDUCHOVÁ BUBLINA

           

Dále OA přidrží SA stříkačku s Arduanem,tak aby si jej SA mohla zelenou jehnou sterilně natáhnout do 2ml stříkačky. SA si potě odloží stříkačku s Arduanem na stolek tak, aby se o ni nezranila.

Zatímco SA plní sety, pomůže OA lékaři se sterilně oblékout do empíru a pak spolu s SA znovu zkontrolují celý systém – UVNITŘ SE NESMÍ NACHÁZET ŽÁDNÁ VZDUCHOVÁ BUBLINA. A číslo konzervy.

 

Samotný postup:

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní OA nalije desinfekci (skinsept mucosa).
 • OA vezme emitní misku a počká, až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vloží do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodí do koše.
 • Obejde UZ přístroj a vyndá sondu, kterou odezinfikuje Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podá lékaři. (Dává pozor, aby nekápla desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař si zvolí místo vpichu (volná klička či úpon pupečníku).
 • OA sterilně nabídne SA černou jehlu na transfuzi. Ta ji vyjme i s plastovým obalem a položí si ji na stolek. Obal od jehly OA schová a po skončení se nalepí do evidence materiálu.
 • SA se postaví, připraví si do ruky jehlu na punkci a jednu 5ml zkumavku. OA se připraví na přepíchnutí fetální krve ze stříkačky do první EDTA zkumavky (malá světle fialová).
 • SA podá jehlu lékaři, ten ji vytáhne z obalu, provede punkci a nahlásí její místo (úpon/volná klička)
 • SA vytáhne z jehly mandrén a odloží jej. Poté nasadí na konus jehly 5ml stříkačku a zkusí aspirovat. Pokud je cítit podtlak, ale neteče krev, hlásí „stěna“. Pokud teče krev, odebere cca 1ml fetální krve. Stříkačku s krví, podá OA a to tak, aby se neznesterilnila.
 • OA pomocí jehly přepíchne fetální krev do malé světle fialové EDTA zkumavky, napíše čas odběru na žádanku o krevní obraz, vše zabalí (zkumavka, žádanka na hematologii, žádanka na transfuzní oddělení) a předá prvnímu sanitáři. Ten vyběhne směr hematologie, kde počká, až krev stočí a se stočeným vzorkem běží na transfuzní oddělení.
 • Mezitím se lékař rozhodne, zdase bude podávat Arduan, nebo ne. Pokud ano, řekne množství, které SA aplikuje z předem připravené stříkačky. Nyní na pokyn lékaře SA našroubuje konec odtokového infuzního setu na konus jehly. A začíná samotná transfuze.

 

SA otáčením trojcestného kohoutu střídavě natahuje krev do stíkačky a tlakem ji aplikuje do pupečníku plodu. Nejprve otočí trojcestným kohoutem tak, aby byl průchodný spoj – Stříkačka-odtok, zahlásí „dávám“ a tlakem aplikuje krev. U toho nahlas počítá aplikované mililitry. Ve chvíli kdy má stříkačku práznou (5ml), ohlásí lékaři „natahuji“, otočí trojcestným kohoutem na průchod Stříkačka-přítok a natáhne si plnou stříkačku krve. Opět zahlásí „dávám“, otočí trojcestným kohoutem na průtok stříkačka-odtok a tlačí. U toho pokračuje v počítání podaných mililitrů.

Během této procedury zavolá staniční porodní asistentka (či jiná pověřená osoba) na DAK  pro výsledek hematokrytu (Hct). Ten nahlásí na výkonový sálek a podle něj se lékař rozhodne, kolik ml krve bude podáno. Po podání zvoleného množství krve se odečtou 2ml (odebíráme 1 ml před a 1ml po na vyštření Htc). SA  odšroubuje dětský set  z jehly a čistou 5ml stříkačkou aspiruje zda poteče fetální krev. Odloží stříkačku a čistou 5ml stříkačkou odebere 1ml fetální krve. Ten podá OA, která jej za pomocí růžové jehly přepíchne do malé světle fialové zkumavky EDTA, zabalí s žádankou na kterou napíše čas odběru a dá druhému sanitáři. Pokud se jedná opakování, odebere lékař a SA ještě 2 ml vody plodové na mikrobiologické vyšetření. (do čisté stříkačky označené štítkem pacientky a  uzavřené koncovkou). Pokud pacientka nemá vyšetření karyotypu, při první transfuzi PO odběru KO plodu odebereme ještě 1ml fetální krve do 5ml stříkačky s heparinem v konusu.

 

Po dobu transfuze je třeba, aby si OA zapisovala časy a to: začátek výkonu, odběr 1. krve na hematologii, množství podaného Arduanu, množství podané krve, odběr 2. krve na hemotologii, ukončení transfuze.

 

Úklid:

SA zabalí do igelitového sáčku celý transfuzní set, i s kohoutem a hadičkami a přidá k němu křížový test. Celé to zabalí do dalšího sáčku na který napíše:

IUTRF

jméno pacientky

datum podání

čas podání (10:00-10:15)

lékaře

a jméno sterilní porodní asistentky

Celý tento balíček uklidí do lednice, kde je umístěn kyblík na transfuzní sety. Tam je potřeba jen ponechat 24 hodin (pro případ komplikací či alergické reakce). Po 24 hodinách se balíček vyhodí do infekčního odpadu.

Zadní obal z jehly na kordocentézu se přišije sešívačkou na papír Evidence používání zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele, do kolonky Ultrazvuk, kam se přidá razítko SA, datum a čas začátku transfuze.

OA pomáhá pacientce vstát a uklízí sálek. (viz. Níže)

 

SA musí připravit co nejdříve závěrečnou zprávu, aby mohla býti pacientka co nejdříve převezena na porodní sál.

 

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:      1. řádek přístup (mimo/trans = přes placentu) a místo vpichu (volná, úpon)

8.sloupec:      1. řádek počet vpichů

9.sloupec:      1. řádek množství odebraného vzorku=2

10.sloupec:    1. řádek proškrtnout

12.sloupec:    1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. Řádku)

2.řádek porodní asistentka

v pravé části knihy cca pod počet vpichů zapíšeme červenou tenkou propisovací fixou množství aplikované krve (+xxml) a přibližně pod krevní skupinu propiskou zapíšeme podaný Arduan (pokud byl aplikován) (+0,04 Arduan)

Do Transfuzní knihy doplníme čas podání (začátek transfuze)

 

V systému Astraia:

 

            Invazivní vyšetření: zaškrtneme políčko u premedikace/anestezie. Pokud byl aplikován Arduan, vyplníme jej do medikace během výkonu.

 Odběr fetální krve:    vyplníme: operatér, asistent (po odvezení pacientky doplníme)

Zprávy, dopisy:           Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u TRF a vybereme si jednu z možností (do dekurzu/do dekurzu s Arduanem)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Je třeba dbát na správnost všech údajů.

 

Nápis Intraumbilikální transfuze „ztučníme“ (ctrl+b). Doplníme časy výkonu. V textu se zaměříme na úpravy:

Iniciální Htc před transfuzí, aplikace Arduanu – číslo šarže obou jeho částí (tablety i NaCl). Dále podání buď intraumbilikálně nebo intraperitoneálně (v případěhydropsu či ascitu u plodu), množství podané krve a číslo šarže krevní konzervy. Do doporučení doplníme datum UZ kontroly a v případě, že byl podán Arduan k bodu CTG ihned napíšeme: pohyby plodu budou slabší.

Vytiskneme 2x jako Obecný dopis s hlavičkou a dáme je podepsat provádějícímu lékaři.

 

Roztřídíme dokumantaci následovně:

u nás:

* podepsaný informovaný souhlas

* výdejový doklad od konzervy

* 1 originál závěrečné zprávy

 

do dokumentace pacientky:

* podepsaný klinický souhlas s transfuzí

* předtransfuzní vyšetření (od konzervy)

* evidence používání zdravotnického materiálu se zvýšeným rizikem pro uživatele

* 1 originál závěrečné zprávy

Svépomocí či zavolaným sanitářem dopravíme pacientku na sedačce na porodní sál.

ÚKLID  na sálku:

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Pojízdný stolek nastříkáme dezinfekcí ve spreji, osušíme a oteřeme perlanem namočeným v aktuálně platné povrchivé desinfekci.

 

Po odchodu pacientky  vyplňujeme:

Odběr fetální krve:     vyplníme: operatér, asistent, začátek a konec výkonu, místo odběru, nástroj, (placenta), přístup, počer vpichů do dělohy, počet vpichů do cílového místa, velikost vzorku, kvalita vzorku, zaškrtneme krevní transfuze. Otevře se další nabídka, kde zaškrtneme možnost IVT (intravenózní transfuze), popřípadě:  ICT, (intracardiální transfuze) či  IPT (intraperitoneální transfuze). A vyplníme všechny údaje mimo posledních 3 políček. (Kateřina je zpracovává do šanonů, je s výhodou si počkat než je vytiskne, pak se pouze opíší a není třeba je složitě dohledávat).

Materiál k vyšetření:   záložka fetální krev – zaškrtneme hematologie, a dále záložka plodová voda – zaškrtneme mikrobiologie. Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy).

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

1.Vyhledáme si UZ-výkonový sálek

2.vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)

3.klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)

4.vyplníme IČPž (číslo rizikového těhotenství – PERI-JIP, či P2) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)

5.vyplníme Zákl. dg. (číselně)

6.vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2

7.vyplníme výkon: písmena TRF

8.klikneme na záložku ZUM

9.v kolonce Sk: změníme číslo na 2

10.vyplníme ZUM – (1. číslo IVLP z výdejového dokladu (viz. obr. Níže)) – stisk ENTER Body se sami přepíší do tabulky nahoře.

11.V kolonce Sk: změníme číslo na 2

12.vyplníme ZUM – (2. číslo VLP z výdejového dokladu (viz. obr. Níže)) – stisk ENTER

Body se sami přepíší do tabulky nahoře.

 1. klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku – Arduan. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER

Je třeba vymazat kódy: Mezocain, Injekční okrsková anestezie a pokud nebyla odebrána voda plodová tak vymazat i kód k amniocentéze. Pokud se objeví, smazat i kód k edukačnímu pohovoru.

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Případný vzorek plodové vody odesíláme ve stříkačce zajištěné koncovým krytem na infuzi na mikrobiologické vyšetření – odnáší naši sanitáři (viz. Virologie). Odebíráme-li i krev na karyotyp, postupujeme jako u Kordocentézy (žádanka apod.).

 

Poslední editace: 10.03.2021


Výkon – PLÁN UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ

Ukončení těhotenství

Pacientky se na ukončení většinou neobjednávají, přicházejí k nám z genetiky již s indikací.

 

Každá pacientka musí mít náš UZ.

Staniční sestra (či její zástup) zavolá staniční na oddělení G3 *20076 – (Jitka Vinecká)  nahlásí ukončení, stáří těhotenství, jméno a rok narození. Staniční sestra jí řekne, který den bude mít pacientka příjem. Objednávají se na po, st.

S pacientkou vyplníme žádost o ukončení těhotenství, která se nachází v budníčku v místnosti staniční sestry a hlášení o VV. (Bereme si 2 listy, 1. má 1 stranu, druhý je oboustranný a jsou propisovací.)

                         

na první straně:  NEVYPLŇUJEME: IČO-PČZ, datum provedení potratu, stáří plodu v týdnech, a kolonku: u plodu nad 17.t.t.

U poplatku dáváme č. 1 – nestanoví

 

na druhé straně: vyplníme položku č1: necháme pouze „Žádám o umělé přerušení těhotenství“, ostatní přeškrtáme. Pacientka nám to podepíše.

Položka č. 2 vyplnit.

Položka č. 3 do gynekologického vyšetření přepíšeme indikaci od genetika.

Položka č. 5 : zaškrtnout povoluje a dát razítka lékař + oddělení

 

Takto vyplněnou žádost předáme k posouzení a podpisu lékaři.

 

V systému Astraia:

 

 • otevřeme u pacientky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval ukončení
  • zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod ukončení
 • Závěry: vyplníme diagnózu. (např. Spina bifida)

u kódů k vyšetření vybereme:

 

Cíleně zaměřené vyšetření gynekologem   …………………………………….63022

Odběr krve ……………………………………………………………………………….…09119

 • Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Ukončení těhotenství a dvojklikem vybereme PLÁN. Otevře se nám chybová hláška – stiskneme OK.

Vložený text upravíme dle skutečnosti.

Položka č. 2: pokud paní má krevní skupinu již nabranou a je Rh pozitivní, odebíráme pouze KO, Quick. Do zprávy zapíšeme: KO+quick odebrány, krevní skupina A Rh pozit.

Položka č. 3: většinou se dělá interní vyšetření v den sepsání plánu, existují však výjimky.

Položka č. 4: je-li indikováno vyšetření karyotypu, napíšeme datum jeho předpokládaného provedení (dělá se buď v den sepsání plánu či další možný den. – NE V DEN PŘÍJMU K UKONČENÍ) vyplníme výkon (o druhu výkonu rozhoduje lékař). Popřípadě, je-li indikována fetocida, provádí se při odběru materiálu.(zapíšeme výkon do systému Astraia – aplikace 7,5% KCl  v Centru fetální medicíny….“ )

Položka č. 5: zde vyplníme den příjmu na oddělení

Položka č. 6: o způsobu pokračování se rozhoduje lékař dle stáří těhotenství. (viz. Poučení)

Položka č. 7: plod posíláme na patologické vyšetření pouze v případě, že je tak indikováno od genetiků. V opačném případě položku smažeme.

 

Zkontrolujeme si lékaře a 2x vytiskneme jako Obecný dopis s hlavičkou.

 

Zavoláme lékaře, který nám schválí plán a dovyplní žádost o ukončení.  Poté vše podepíše.

 

Pokud je indikováno anatomicko-patologické vyšetření, je třeba odeslat email s kopií genetiky na patologii. Přes kopírku na sálku nascanujeme do počítače. A odesíláme do skupiny patologie-genetickindikace@vfnpraha.onmicrosoft.com

(Do této skupiny může poslat e-mail kdokoliv, když zadáte do příjemce PA, tak se objeví v nápovědě.)

 

Vykazování výkonu do Medea (systému):

 • Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 • vyhledáme si pacientku a v obrázkové liště klikneme na měšec (otevře se mi nové okno)
 • klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 • vyplníme IČPž (číslo opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka – stisk Enter (zavře se tabulka)
 • vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnóza)
 • vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 • vyplníme výkon: 63022 (cílené vyš. Gynekologem) – Stisk ENTER
 • vyplníme další výkon: 09119 (odběr krve) – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Dále si v systému Medea otevřeme kartu pacienta přes všeobecnou ambulanci, stikneme Nové vyšetření a zkopírujeme plán ukončení ze systému Astraia.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme pacientku šedivě jako hotovo.

Pacientce odebereme krev a pak ji i s připravenou dokumentací převedeme na ambulanci k MUDr. Bartošové, kde ji předáme. (pokud se k nám již nebude vracet na výkon, ukážeme jí, kde se nachází oddělení). Při loučení jí zopakujeme, aby si s sebou přinesla hlavně všechnu dokumentaci ve všech kopiích, co dostala.

Očíslujeme dle šanonu Zprávy k ukončení. (Fetocidu a odběry zapíšeme na daný den do Astrai do výkonů) Vložíme do šanonu očíslované dokumenty v pořadí: Plán k ukončení, Genetickou indikaci (kopii) a hlášení o VV.

 

Související dokumenty:

PP-GPK-017 Porod mrtvého plodu

PP-GPK-001 Manipulace s lidskými pozůstatky

IS-GPK-304 Porod mrtvého plodu

F-GPK-103 Hlášení o ukončení těhotenství

VFN – Informace pro pozůstalé (Novorozenec)

PP-GPK-021 Ukončení těhotenství po 12. týdnu těhotenství

IS-GPK-007 Ukončení těhotenství ve II. Trimestru

PP-GPK-025 Péče o pacientky při malých gynekologických výkonech

 

 Perinatální hospic Dítě v srdci http://www.ditevsrdci.cz/, kde je k dispozici mnoho informací nejen pro ni, ale i pro její nejbližší (otce dítěte, starší sourozence apod.). Další kontakt je http://www.dlouhacesta.cz/ – stránky s pomocí pro všechny, kteří přežili své děti a jejich podstránka http://www.prazdnakolebka.cz/

 

Poučení pacientky:

 

Jedná–li se o graviditu do 14+0 probíhá v CA jako interupce.

Pacientka si musí přinést stahovací punčochy. Pokud je nesežene dají se KOUPIT na oddělení. Příjem mezi 7:30-8:00, ráno mohou lehce posnídat a mohou se napít (bez bublin či dužiny). Na oddělení dostane do hrdla děložního tablety na povolení (může cítít pobolívání jako při menses) a cca za 3-4 hodiny jde na výkon v CA. Propuštění domů cca kolem 17. hodiny, musí mít doporovod. Dodržuje šestinedělí, pak kontrola u OG. Neschopenka se vystavuje při příjmu, po propuštění si ji přebírá OG.

 

 

Pokud se jedná o větší potrat pod hranicí viability

Ráno v den příjmu přijde na ambulanci 7:3,0-8:00 na příjem a pak na oddělení.

Tam mají samostatný pokoj (č.5), kde mají svůj záchod a koupelnu. Na pokoji je přistýlka, doprovod (1 osoba) může zůstat po celou dobu u ní, ale nedostává od nemocnice jídlo. Pacientce do pochvy zavedou tablety na povolení hrdla děložního, (může cítit bolest jako při menses). Chce-li, dostane epidurální anestezii (pokud by měla pocit, že je to málo, může dostat i další léky na tlumení bolesti). Cca za 3-4 hodiny dostane spolknout tablety, které vyvolají kontrakce. A dále dle rozpisu lékaře a jejím stavu. Pokud nepotratí do 3 dnů, rozhoduje další postup vedoucí daného oddělení.  Většina žen do 24 hodin potratí. Po potratu plodu může proběhnout revize dutiny děložní (v krátké CA nebo přidání do epidurálu.) a UZ vyšetření. Dodržuje šestinedělí, pak kontrola u OG. Neschopenka se vystavuje při příjmu, po propuštění si ji přebírá OG. Ošetřovačku pro partnera vystavuje oddělení G3. Během hospitalizace ženu navštíví i klinická psycholožka.

S sebou:VŠECHNY PAPÍRY,  chce-li vlastní noční košili (musí počítat s tím, že se může ušpinit), přezůvky, hygiena, ručník, nabíječka na telefon a věci osobní potřeby na 3 dny.

 

Budou-li chtít, mohou si plod pochovat a rozloučit se. Často se ptají, zda se nenarodí živí – ne, nejsou na to dostatečně vyvynutí, ale mohou mít neurologické projevy. Budou-li chtít, lze jim jej dát do náruče, i když nebudou vyhaslé životní funkce. Plod si také mohou vyfotit. Na oddělení se automaticky dělají otisky ručiček a nožiček. Ty si mohou rodiče odnést, nebo se založí do dokumentace. Jsou pak tedy k dispozici v archivu. Pokud nechtějí pohřeb, nemusí dělat nic, plod bude po pitvě spopelněn, na náklady města a nemocnice, a rozptýlen na rozptylové loučce (každý plod má své místo, přesné místo rozptylu se dá zjistit přes pohřební službu (zpětně)). Výsledky pitvy a genetických odběrů se budou shromažďovat u genetika, cca za 3-4 měsíce by měla proběhnout závěřečná genetická konzultace ohledně další prognózy. (u kosterních vad 6 měsíců)

Pokud by chtěla výsledek pitvy, může si o něj zažádat, postup na stránkách VFN:  Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů z ní nebo jejích kopií – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz)

 

 

 

Pokud se jedná o „velký potrat“ nad hranicí viability 22+0  500g – porod mrtvého plodu

Ráno v den příjmu přijde na ambulanci 7:3,0-8:00 na příjem a pak na oddělení.

Tam mají samostatný pokoj (č.5), kde mají svůj záchod a koupelnu. Na pokoji je přistýlka, doprovod (1 osoba) může zůstat po celou dobu u ní, ale nedostává od nemocnice jídlo.

Pokud nemá hotovou fetocidu, po přijetí zavolají z G3, abychom jim dali vědět v kolik mají ženu přivést. Po výkonu ji odvádíme zpět na oddělení, kde pacientce do pochvy zavedou tablety na povolení hrdla děložního, (může cítit bolest jako při menses). Chce-li, dostane epidurální anestezii (pokud by měla pocit, že je to málo, může dostat i další léky na tlumení bolesti). Cca za 3-4 hodiny dostane spolknout první tablety, které vyvolají kontrakce. Pokud po 3 dnech neporodí, rozhoduje o dalším postupu vedoucí daného oddělení.  Většina žen do 24 hodin porodí. Během pobytu zde je navštíví i klinická psycholožka.

Na samotný porod jsou převáženy na porodní sál. Budou-li chtít, mohou si plod pochovat a rozloučit se. Na PS je Polaroid, udělají se fotografie a otisky ručiček a nožiček. Pokud je rodiče budou chtít, mohou si je odnést, pokud ne, zakládají se do dokumentace a jsou zpětně dohledatelné v archivu. Po porodu plodu může proběhnout revize dutiny děložní (v krátké CA nebo přidání do epidurálu.) a UZ vyšetření. Žena dodržuje šestinedělí, pak kontrola u OG. Neschopenka se vystavuje při příjmu, po propuštění si ji přebírá OG. Ošetřovačku pro partnera vystavuje oddělení G3.

S sebou:VŠECHNY PAPÍRY,  chce-li vlastní noční košili (musí počítat s tím, že se může ušpinit), přezůvky, hygiena, ručník, nabíječka na telefon a věci osobní potřeby na 3 dny.

 

V tomto případě jsou ze zákona povini uspořádat pohřeb (pokud si jej nepřejí, nemusí dělat nic, plod bude po pitvě spopelněn, na náklady města a nemocnice, a rozptýlen na rozptylové loučce (každý plod má své místo, přesné místo rozptylu se dá zjistit přes pohřební službu (zpětně)). Pokud jej chtějí, musí do 3 dnů kontaktovat jimi vybranou pohřební službu a předat jim potřebnou dokumentaci, kterou na oddělení obdrží. A mohou si na sociálce vyřídit tzv. Pohřebné 5.000,-. Rodiče se take mohou rozhodnou, zda plod pojmenují, dostane rodné číslo a rodný list.

Výsledky pitvy a genetických odběrů se budou shromažďovat u genetika, cca za 3-4 měsíce by měla proběhnout závěřečná genetická konzultace ohledně další prognózy. (u kosterních vad 6 měsíců) Pokud by chtěla výsledek pitvy, může si o něj zažádat, postup na stránkách VFN:  Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů z ní nebo jejích kopií – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz)

 

poslední editace: 22.06.2023


Výkon – REDUKCE POČTU PLODŮ – genetická indikace

Redukce počtu plodů

 • z genetické indikace

Podmínky:

 • genetická indikace k výkonu
 • podepsaná žádost o redukci
 • podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 • podepsaný souhlas s ambulantní péčí
 • vyšetření protilátek (nepřímý Coombsův test)

Kontraindikace:

 • krvácení- špinění
 • kontrakce – hrozící potrat, potrat in cursu
 • nachlazení

Redukce je výkon, při kterém redukujeme počet plodů v děloze tím, že redukovaným plodům intrakardiálně aplikujeme roztok KCl, což způsobí zástavu srdce. Redukci počtu plodů z genetické indikace lze provést po celou dobu těhotenství. Výkon provádíme v antibiotické cloně. (Zinnat, Xorimax, atd.)

 

Pacientka musí mít náš UZ.

Příprava dokumentace se provádí předem:

v systému Astraia:

 • otevřeme u probandky Nové vyšetření (musí být otevřena jako těhotná)
 • Indikace: PŘEPSAT DATUM VYŠETŘENÍ (na den kdy se bude výkon provádět)

do kolonky odesílající lékař napsat Genetika, který indikoval výkon

zaškrtnout kolonku: Hlavní indikace a dopsat reálný důvod výkonu

 • 3pokud je zde poprvé: Ultrazvuk: rozkliknout gestační stáří a zašktnout dle PM nebo dle CRL
 • Invazivní vyšetření: vyplníme do indikace reálný důvod výkonu
 • Závěry: vyplníme diagnozu (např. Podezření na CHA plodu)

u kódů k vyšetření vybereme:

Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou.……………………………………. 09523

Superkonziliární UZ v graviditě…………………………………………………………….. 63415

Redukce počtu plodů…………………………………………………………………………… 63333

 • Zprávy, dopisy: Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme variant:

Žádost 2 na 1 chromoz/vrozená vada

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Nadpis „ztučníme“ (ctrl+b), a zkontrolujeme položky: Lékař podávající vysvětlení a podpis žadatelky (musí zde býti vytištěná jména).

 

vytiskneme:

Obecný dopis s hlavičkou (musíme mít rozkliknutý dopis 1)

 

Přiložíme souhlas s ambulantní péčí a souhlas s Redukcí

Tiskne se z intranetu, sekce Aplikace, Aplikace léčebné péče, Informované souhlasy.

 • Otevře se internetová stránka. Vpravo nahoře se klikne na Vytisknout IS.
 • Otevře se tisk IS: v kolonce „Vyberte formulář k tisku“ vybereme Redukce počtu plodů v děloze
 • Vyplníme kolonku rodné číslo/ číslo pojištěnce. Po stisknutí tlačítka ENTER se načtou údaje systému Medea.
 • Vpravo dole klepneme na zelené „připravit k tisku“
 • Rozbalí se nabídka. Vybereme „otevřít dokument PDF a vystavit nový IS“
 • Vytiskneme otevřený PDF souhlas a stejným postupem vytiskneme „Souhlas s ambulantní péčí.

Před výkonem zapíšeme do sešitu:

1.sloupec: 1. řádek datum

 1. řádek číslo výkonu (číslo do kroužku)

2.sloupec: 1. řádek  jméno (tiskace)

 1. řádek rodné číslo (v případě cizince číslo pojištěnce – označit Č.P.)
 2. pojišťovna (číslo do kroužku), ulice, město

3.sloupec: 2. řádek stáří těhotenství

4.sloupec: název výkonu Redukce – modrým fixem a její číslo do kroužku

5.sloupec: indikace –  modrým fixem počet plodů před redukcí, šipka, počet plodů po redukci –  vzor: 2→1 a na 3. řádek indikaci (např.: plod 2 – trisomie 21 nebo plod 1 omfalokéla)

6.sloupec: proškrtnout

11.sloupec: krevní skupina

 

Na vytištěný souhlas s výkonem den předem napíšeme číslo výkonu (dle sešitu).

 

V den výkonu:

Od probandky vezmeme:

 • těhotenskou průkazku bez obalu
 • genetickou indikaci
 • u Rh negativních žen vyšetření protilátek ne starší než 14-ti dnů

Do těhotenské průkazky dáme do kolonky hospitalizace: zápis: Redukce, razítko kliniky a podpis.

 

U Rh negativních žen:

Zkontrolujeme vyšetření protilátek, pokud není, je třeba probandce odebrat 1x velkou tmavě fialovou zkumavku (a vytiskout si žádanku z Astrai). Tu pošleme na „TRF.“ Na žádanku a sáček označíme ČERVENĚ tiskace nápis STATIM. A zavoláme sanitáře *7302, aby náběr hned odnesli. Probandku poučíme, že bude pár hodin čekat na výsledek.

 

Pokud je výsledek protilátek negativní, je třeba po výkonu aplikovat Anti-D (Rhesonativ i.m.). Je nutné jeho aplikaci připsat do systému Astraia: Závěry: kódy k vyšetření – vybrat Injekce …..09215), i do systému Medea (po zadání výkonu jen připsat kód 09215).

 

Pozveme probandku do odpočívárny:

 • měla by míti prázdný močový měchýř.
 • pošleme ji do kabinky převléknout se do noční košile, podprsenku si může nechat, spodní kalhotky odloží.
 • po převlečení se usadí do křesla, přečte si žádost a informovaný souhlas a podepíše je.
 • výkon provádíme pod antibitickou clonou. 30 minut před výkonem probandce podáváme perorální antibiotika (Zinnat, Xorimax, …). Zapíšeme čas podání a medikaci do propouštěcí zprávy.

 

Když máme všechny probandky takto připravené, hromadně je znovu přivítáme a poučíme o průběhu výkonu.

 

Poučení:

 • výkon probíhá na sálku kde probandka leží na zádech, po odezinfikování břicha (zeptáme se jí zda není na desinfekci alergická), díky technologii UZ vidíme kde se pohybujeme, a můžeme do srdíčka postiženého (redukovaného) plodu aplikovat látku, která jej zastaví. Výkon má riziko 10% ztráty celého těhotenství. Redukovaný plod nezmizí hned, bude se pomaličku vstřebávat a v děloze bude vidět ještě po nějaký čas.
 • Po výkonu zde probandka chvíli posedí, poté s ní vyplníme anamnézu, objednáme ji na kontrolní UZ vyšetření za týden a pokud se na to bude cítit, může jít domů.
 • Dnes v břiše bude cítit zvláštní pocit, neměla by to však býti ostrá bolest, krvácení či podezření na odtok vody plodové. V případě, že se jí něco nebude zdát v pořádku, doporučíme jí dostavit se buď 24 hod. denně do naší ambulance, či do nejbližší nemocnice, kde však bude hlásit, že je po tomto výkonu.
 • Následující 2 dny by se měla šetřit, nemusí úplně ležet, ale něměla by dělat nic fyzicky namáhavého. Doporučujeme týdenní pracovní neschopnost, neschopenku jí však vystaví její lékař. Pokud bude v pořádku následující týden, pak pokračuje v těhotenství, jako by žádný výkon nebyl proveden, dále již nejsou žádná omezení.
 • Dotazy pacientek

 

Příprava výkonového sálku:

zapnutý UZ stroj, modré prostěradlo na lehátku a papírová podložka pod probandku

 

Na odkládací stolek si připravíme:

desinfekci Skinsept mucosa

2x emitní misku

desinfekci na UZ sondu

kyblík na jehly

stříkačka 10ml + jehla růžová

1 ampule KCl

 

Do jedné emitky si připravíme:

jehla k redukci

nesterilní rukavice

stříkačka 2ml

 

Na instrumentační stolek:

rozložíme náš balík, který by měl obsahovat:

1x podložka složená (jako obal)

2x operační rouška či plena

1x Petriho miska

5x tampon

1x pean dlouhý

 

a sterilní rukavice:

MUDr. Calda 7 ½

MUDr. Žižka 8

MUDr. Břešťák 7 ½ bez talku

MUDr. Svyatkina 7 ½

MUDr. Novotná 7 ½

 

Na stůl připravíme těhotenské průkazky, ve kterých budou založeny dokumenty v tomto pořadí:

 1. genetická zpráva
 2. žádost o redukci počtu plodů
 3. podepsaný informovaný souhlas s výkonem
 4. Podepsaný souhlas s ambulantní péčí (může být podepsán i nelékařským pracovníkem. V případě, že probandka vyjádří nesouhlas je třeba do pravého horního rohu dát asi centimetrový červený puntík.

 

Postup výkonu:

Přivedeme probandku a necháme ji položit se na lůžko, hlavou k oknu a natáhnout nohy. Požádáme ji, aby si vykasala košili pod prsa a ruce si na ně položila. Instumentační stolek přitáhneme k lůžku tak, aby jej měla přes nohy.

 • Lékař si oblékne sterilní rukavice a rozloží si balík po stole. Po vyndání tamponů z misky, do ní nalijeme desinfekci (skinsept mucosa).
 • Vezmeme emitní misku a počkáme až do ní lékař dá 2 tampony použité na desinfekci břicha a pean.
 • Pean vložíme do tubusu na odkládání nástrojů (stojí na odkládacím stolku) a tampony vyhodíme do koše.
 • Obejdeme UZ přístroj a vyndáme sondu, kterou odezinfikujeme Cutaseptem ve spreji. Tu pak opatrně sterilně podáme lékaři. (Dáváme pozor, abychom nekápli desinfekci pacientce na obličej či do očí).
 • Lékař se zorientuje a ohlásí jak jsou plody v děloye uloženy a který (které) budeme redukovat.
 • Do 10ml stříkačky natáhneme jednu ampuli KCl.
 • Poté co si lékař najde vhodné místo k punkci, odtrhneme horní část obalu od jehly. Spodní část (tu za kterou jehlu držíme) necháme v obalu a „nabízíme“ ji lékaři. Ten si vytáhne sterilně jehlu a nám zbude igelitový obal s plastovým krytem na jehlu, který vyhodíme.
 • Když lékař provede kardiální punkci a dá nám pokyn, stříkačkou zkusíme aspirovat, zda nám poteče fetální krev.
 • Pokud ano, nasadíme stříkačku s KCl a podáme množství, které určí lékař. Po každém aplikovaném mililitru, hlásíme podané množství (tudíž 1,…..2,……3,….)

Po výkonu může probandka zůstat chvilku ležet. Poté vstane a přechází do odpočívárny, kde se posadí. Je-li toto poslední výkon dne, probandka zůstává chvilku ležet na sálku.

 

Po 15-30 minutách je třeba zkontrolovat srdeční akce všech plodů a potvrdit si tak, že redukované plody akci nemají a neredukované mají.

 

Úklid po výkonu:

Zapíšeme si do knihy průběh výkonu:

7.sloupec:        1. řádek přístup (kardio – do srdce)

8.sloupec:        1. řádek počet vpichů

9.sloupec:        1. řádek proškrtnout

10.sloupec:      1. řádek proškrtnout

 1. sloupec: 1. řádek lékař (je-li přítomna supervize zapisujeme ji do 2. Řádku)
 2. řádek por. as.

Pokud je probandka Rh negativní a má negativní protilátky aplikujeme i.m. Anti-D. Poučíme probandku, že tato látka jí zůstává v krvi 2-4 měsíce a tudíž může ovlivnit výsledky krevních testů. Zapíšeme do operační knihy aplikaci Anti-D:

 1. sloupec: 1. řádek – podtrhneme krevní skupinu
 2.   řádek – opíšeme číslo šarže z obalu podané látky.

 

A do knihy anti-D, nalepíme štítek pacientky, napíšeme jméno asistentky, která jej aplikovala a odepíšeme jej ze stavu v lednici.

Petriho misku dáme do dřezu, prádlo do koše na prádlo. Nepoužité tampony schováme pro další užití. Použité jehly dáme do příslušného plastového konteineru. Podložku z pod probandky vyhodíme do koše.

 

Po skončení všech výkonů:

Vezmeme probandku k počítači a v programu Astraia vyplníme:

záložky:  Údaje o pacientovi: kontrola zda všechny údaje souhlasí (píšeme adresu trvalého bydliště)

dovyplníme: email, zaměstnání, do poznámek zapíšeme heslo ze souhlasu s ambulantní péčí

Anamnéza:              vyplníme celou stránku, výsledky HbsAG, HIV, VDRL najdeme je v těhotenské průkazce, pokud ji paní nemá, napíšeme že údaj není znám.

Porodnická anamnéza: pokud je probandka těhotná poprvé, vyplníme pouze gravida 1 para 0. Pokud již tehotná byla, vyplníme do tabulky počet. Poté si rozklikneme nahoře tři tečky a vyplníme údaje k danému těhotenství (všechna těhotenství pokud možnoseřazená chronologicky). Zkontrolujeme, zda počet těhotenství v tabulce souhlasí s počtem gravidit pod tabulkou. Zeptáme se zvláště na UUT, mimoděložní těhot. apod. (CAVE: většina žen nepočítá potrat jako těhotenství)

Chronická onemocnění: vyplníme s probandkou její choroby

Medikace matky: pokud probandka užívá medikaci vyplníme do tabulky co, od kdy, a do kdy (dnešní datum)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent

Pokud jsme si již předem nevytiskli propouštěcí zprávu:

Zprávy, dopisy:           klikneme na položku DALŠÍ DOPIS.  Vlevo nabídka text, klikneme na symbol + u Redukce a vybereme si jednu z možností (pro OG/pro OG Rh. Negat.)

Vložený text upravíme dle skutečnosti. Jméno pacientky a druh výkonu „ztučníme“ (ctrl+b), zkontrolujeme, zda má probandka gynekologa/gynekoložku a dle toho upravíme oslovení. V textu se zaměříme na úpravy: výsledek protilátek, aplikace Anti-D, čas výkonu, podaná látka, její  množství a šarže. Takto upravenou zprávu 2x vytiskneme (musíme mít rozkliknuto na Dopis 2 a tiskneme jako: Obecný dopis s hlavičkou). A necháme je podepsat od lékaře, který výkon prováděl.

 

Domluvíme se s probandkou na datu kontroly přibližně za týden. Objednáme ji a datum s časem jí zapíšeme do těhotenské průkazky k zápisu výkonu. Do systému Astraia k indikaci zapíšeme po redukci.

Pokud se probandka cítí dobře, může se obléknout a odejít. Před odchodem ji vrátíme těhotenskou průkazku a 1 z originálů závěrečné zprávy pro jejího gynekologa.

 

Po odchodu probandek vyplňujeme:

Invazivní vyšetření:     pokud jsme aplikovali Anti-D zaškrtneme a vyplníme druh medikace a šarži. Zaškrtneme premedikace/anestezie a doplníme: premedikaci (Zinnat, Xorimax,….) a medikace během výkonu (KCl 7,5%)

ER / fetocida / ukončení:        vyplníme: výkon, operatér, asistent, přístup, nástroj, počet vpichů. Počet živých plodů před redukcí, celkově podáno KCl a počet živých plodů po redukci.

Materiál k vyšetření:    Do poznámek zapíšeme: číslo výkonu (z knihy)

 

Pokud jsme aplikovali anti-D: Závěry: do kódů k vyšetření přidat položku C – Injekce (09215).

 

Vykazování výkonu do systému Medea:

 1. Vyhledáme si UZ-výkonový sálek
 2. vyhledáme si probandku a v obrázkové liště klikneme na symbol měšce (otevře se nové okno)
 3. klikneme na políčko Žadatel (otevře se nám nabídka)
 4. vyplníme IČPž (číslo lékaře opsané z razítka daného genetika) – stisk Enter (otevře se další tabulka) – stisk Enter (zavře se tabulka)
 5. vyplníme Zákl. dg. (číseleně, najdeme ji v Astrae v záložce závěry – diagnoza)
 6. vyplníme Druh vyšetření vždy číslo 2
 7. vyplníme výkon: písmeno F – Stisk ENTER

Body se sami přepíšou do tabulky nahoře.

 

Pokud jsme probandce aplikovali anti-D, po načtení výkonu zadáme do kolonky výkon kód 09215 , klikneme na políčko ZUM, klikneme na název a v tabulce a napíšeme název léku. V tabulce vybereme správný přípravek, klikneme na něj a stiskneme ENTER.

 

Uzavřeme systém Medea a v systému Astraia označíme probandku šedivě jako hotovo.

 

Zkontrolujeme, zda jsme odepsali ANTI-D v příslušném sešitu.

Tiskopisy pro archivaci, založíme do šanonu – každý list musí mít číslo výkonu. Do šanonu je řadíme v pořadí: Souhlas s ambulantní péčí, souhlas s výkonem, žádost o redukci vícečetného těhotenství a zpráva pro OG.

 

poslední editace: 10.03.2021