Specializovaná vyšetření a podmínky jejich poskytování (od 1.1.2021)

Praha 1. 1. 2021

Vážená paní doktorko, pane doktore,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o specializovaných vyšetřeních (zdravotních službách) a podmínkách jejich poskytování nad rámec vaší „Dispenzární péče v těhotenství“, které nabízíme pro Vaše těhotné v CENTRU FETÁLNÍ MEDICÍNY Gynekologicko-porodnické kliniky, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pokud žádáte o ultrazvukové vyšetření, uveďte, prosím, na žádance typu K, jaký typ vyšetření indikujete a jestli jeho provedení žena hradí či nehradí, aby nedocházelo ke komunikačním nejasnostem.


Ceník centra fetální medicíny

Kompletní ceník výkonů Všeobecné faktultní nemocníce


Organizace poskytování „Komplexní péče o těhotnou ženu“ je koncipována v rámci spolupráce registrujícího gynekologa, specializovaných zdravotnických pracovišť a porodnice a je v souladu s doporučenými postupy České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů i aktuálními úhradovými mechanizmy pojišťoven. Na výkony nehrazené ze zdravotního pojištění přispívají některé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů přímo jednotlivým těhotným.

SPECIALIZOVANÉ SCREENINGOVÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství (v 11. -13. týdnu) (1.400,- Kč)

Ve své optimální podobě by měl být zaměřený na predikci a vyhledávání nejčastějších závažných porodnických komplikací, mezi které patří především velké porodnické syndromy (preeklampsie, růstová restrikce plodu, předčasný porod, nitroděložní úmrtí plodu) a vrozené vady plodu. Incidence uvedených porodnických komplikací je následující: preeklampsie (cca 1-5 %), růstová restrikce plodu (cca 5-10 %), předčasný porod (cca 8 %), úmrtí plodu v děloze (cca 0,5 %) a vrozené vady plodu (cca 2-3 %). Provádíme komplexní screening nejen nejčastějších vrozených vad plodu (morfologických a chromozomálních) ale i těhotenství s rizikem rozvoje preeklampsie a růstové restrikce plodu, protože u žen se zvýšeným rizikem je možná účinná prevence rozvoje závažných forem onemocnění včasným zahájením léčby kyselinou acetylsalicylovou.

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství (1.400,- Kč)

Ultrazvukové vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství s podrobným popisem morfologie plodu, patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožňuje záchyt až 90 % morfologických vad.

Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče (zdravotní výkon 63415)

těhotenství dvojčetné monochoriální (cca 0,3 %)

Optimální je provést vyšetření ihned po zjištění vícečetného těhotenství (mezi 5.-10. týdnem těhotenství), protože cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální (dvojčata s jednou placentou) nebo bichoriální (každé z dvojčat má svou vlastní placentu). Monochoriální dvojčata by měla být sledována v „Perinatologickém centru“, zatímco prenatální péči u bichoriálních dvojčat může provádět registrující gynekolog.

těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence (cca 1,5 %)

Je-li výsledek screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek v I. trimestru těhotenství jiný než negativní, zajistíme pro Vás adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu. Upřesníme, o jakou protilátku se jedná, a podrobně vysvětlíme další postup v péči o těhotenství. Eventuální rozvoj hemolytické nemoci plodu by měl být sledován na specializovaném pracovišti – plod je ohrožen dvakrát – v děloze rozvojem anemie, po porodu potom zvýšenými hladinami bilirubinu.

abnormální nález při screeningovém vyšetření, které provádí registrující gynekolog nebo specializované zdravotnické pracoviště

  • podezření na vrozenou vadu plodu (cca 2-3 %)
  • podezření na růstovou restrikci plodu (cca 5-10 %), kdy je nutné vyloučit růstovou restrikci plodu a preeklampsii
  • abnormální množství plodové vody, lokalizace placenty
  • jiné nejasné nálezy

Specializované prenatální echokardiografické vyšetření (zdravotní výkon 32420)

Provádíme ve spolupráci s dětským kardiologem a indikovat by měl registrující gynekolog, event. ve spolupráci s jiným ambulantním specialistou

  • absolutní indikací k provedení specializovaného vyšetření srdce plodu dětským kardiologem je nález vrozené srdeční vady nebo podezření na ni při screeningovém vyšetření srdce plodu


Pokud žádáte o ultrazvukové vyšetření, uveďte, prosím, na žádance typu K, jaký typ vyšetření indikujete a jestli jeho provedení žena hradí či nehradí, aby nedocházelo ke komunikačním nejasnostem.

Těhotné, které se dostaví bez žádanky, musíme považovat za samoplátkyně, dle metodiky ČGPS ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů.

 

Centrum Fetální Medicíny
Gynekologicko-porodnická klinika, přednosta prof. MUDr. Alois Martan, CSc.
Všeobecná fakultní nemocnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Objednání: Pondělí – pátek, 8:00–15:00 hod.
Telefon: +420 224967273 Email: cfm@vfn.cz