Středeční semináře Centra fetální medicíny

Semináře – odkazy jsou funkční pouze pro lékaře VFN, ze sítě VFN

 

14. dubna 2021  Knoflíkologie – úvod do obsluhy ultrazvukového přístroje

21. dubna 2021  Reprodukční genetika, indikace, laboratorní techniky (ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky VFN a Biologickým ústavem LF1 UK a VFN

12. května 2021 Live-scan vyšetření ve II. trimestru (kvalita obrazu je díky nahrávání přes zoom jen „základní“, zvuk je také omezené kvality)

 


Klausův večer – online- 25.1.2021

KLAUSŮV VEČER

Večer gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK dne 25.1.2021

 

Koordinátor: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

 

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY – kolébka českých fetomaternálních specialistů
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK

 

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT TĚHOTENSKÝCH KOMPLIKACÍ

 

28 let od první úspěšné intraumbilikální transfuze – naše výsledky a zkušenosti
As. MUDr. Zdeněk Žižka, CSc., Prof.MUDr. Pavel Calda, CSc.   15 min

Prvotrimestrální screening těhotenských komplikací – od diagnostiky k účinné prevenci. Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc, MUDr. Hana Belošovičová, PhD, as. MUDr. Patrik Šimják PhD, as.MUDr. Miroslav Břešťák, PhD 15 min

Pozdní růstová restrikce plodu – možnosti diagnostiky a managementu, TRUFFLE 2 studie As. MUDr. Andrej Černý, MUDr. Jan Přáda, MUDr. Kristýna Keprtová, prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 15 min

Abnormálně invazivní placenta – nový iatrogenní problém současného porodnictví? As. MUDr. Patrik Šimják, PhD, MUDr. Lea Libičová, prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 15 min


Specializovaná vyšetření a podmínky jejich poskytování (od 1.1.2021)

Praha 1. 1. 2021

Vážená paní doktorko, pane doktore,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o specializovaných vyšetřeních (zdravotních službách) a podmínkách jejich poskytování nad rámec vaší „Dispenzární péče v těhotenství“, které nabízíme pro Vaše těhotné v CENTRU FETÁLNÍ MEDICÍNY Gynekologicko-porodnické kliniky, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pokud žádáte o ultrazvukové vyšetření, uveďte, prosím, na žádance typu K, jaký typ vyšetření indikujete a jestli jeho provedení žena hradí či nehradí, aby nedocházelo ke komunikačním nejasnostem.


Ceník centra fetální medicíny

Kompletní ceník výkonů Všeobecné faktultní nemocníce


Organizace poskytování „Komplexní péče o těhotnou ženu“ je koncipována v rámci spolupráce registrujícího gynekologa, specializovaných zdravotnických pracovišť a porodnice a je v souladu s doporučenými postupy České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů i aktuálními úhradovými mechanizmy pojišťoven. Na výkony nehrazené ze zdravotního pojištění přispívají některé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů přímo jednotlivým těhotným.

Read more „Specializovaná vyšetření a podmínky jejich poskytování (od 1.1.2021)“


Metodika screeningu v I. trimestru

METODIKA SCREENINGU V I. TRIMESTRU – určeno lékařům a pracovníkům ve zdravotnictví

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

nabízíme Vám možnost odesílat Vaše pacientky na naši kliniku ke kombinovanému screeningu v I.trimestru, tedy ultrazvukovému vyšetření kombinovanému s biochemickým vyšetřením, anamnestickými parametry a zhodnocením sledovaných rizik:

  • datace těhotenství, morfologie plodu, stanovení chorionicity u vícečetných těhotenství
  • stanovení rizika těhotenských komplikací: preeklampsie a růstové restrikce, předčasného porodu, nitroděložního odumření plodu
  • rizika aneuploidií chromozomů – trizomie 21, 13 a 18

Screening v I. trimestru není hrazen ze zdravotního pojištění (nevykazujeme zdravotní pojištovně). Úhrady se řídí platným ceníkem VFN


Kombinovaným screeningem v I. trimestru těhotenství stanovujeme individální rizika každé jednotlivé těhotné, které se týkají závažných porodnických komplikací. K nim patří preeklampsie, růstová restrikce plodu, předčasný porod, nitroděložní úmrtí plodu. Incidence v populaci se pohobuje u preeklampsie cca 1-5%, růstová restrikce plodu cca 5-10%, předčasný porod cca 7-8%, úmrtí plodu v děloze cca 0,5 % a vrozené vady plodu cca 2-3%.

 


Ceník výkonů centra fetální medicíny VFN

Kompletní ceník Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


Read more „Metodika screeningu v I. trimestru“


Výkony za úhradu, nehrazené z veřejného pojištění

Vážené nastávající maminky,

rádi bychom Vás informovali o specializovaných ultrazvukových vyšetřeních, která Vám nabízíme ve spolupráci s Vaším registrujícím gynekologem.

Tato vyšetření jsou součástí „Komplexní péče o těhotnou ženu“. Vycházejí z doporučených postupů České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a jsou ve shodě s aktuálně platnými úhradovými mechanismy.

Uvedená specializovaná ultrazvuková vyšetření nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Informace o výši úhrad najdete na webu Všeobecné fakultní nemocnice (www.vfn.cz)

U Vaší zdravotní pojišťovny se současně informujte o možném příspěvku na tato vyšetření z preventivních programů pojišťoven.


Ceník


PRVOTRIMESTRÁLNÍ SCREENING TĚHOTENSKÝCH KOMPLIKACÍ (STRUKTURÁLNÍCH A CHROMOZOMÁLNÍCH VAD PLODU, RIZIKA ROZVOJE PREEKLAMPSIE VE II A III. TRIMESTRU A RŮSTOVÉ RESTRIKCE VE III. TRIMESTRU)
Většina těhotných má riziko nízké a další vyšetření doporučíme až po 20. týdnu těhotenství. U těhotných se zvýšeným rizikem provedeme osobní konzultaci a navrhneme individuální postup.Screening používá k výpočtu osobního rizika kombinaci anamnestických údajů, vyšetření hladin biochemických ukazatelů v krvi matky (PAPP-A, a free beta hCG, PlGF) a na ultrazvukovém vyšetření plodu. (počet plodů, velikost, různé ultrazvukové parametry plodu, průtoky v děložní tepně těhotné). Výsledkem testu je stanovení míry rizik výše jmenovaných těhotenských komplikací.

Jak se test provádí?  Těhotná se objedná telefonicky či se dostaví osobně do recepce Centra fetální medicíny kde si domluví datum odběru krve v naší laboratoři na PAPP-A, free beta hCG a PlGF, které se provádí mezi 9 +1 až 11 +1, či případně po individuální dohodě až do 13+6 týdne těhotenství.  Správné načasování odběru je zásadní a bude určeno Vaším registrujícím gynekologem a musí být z metodických důvodů provedeno v naší laboratoři. Při objednání na odběr krve si současně domluvíte termín ultrazvukového vyšetření v rozmezí týdnů těhotenství 12 + 1 až 13 + 6.

Až se dostavíte na ultrazvukové vyšetření, bude Vám nejprve změřen tlak krve. Porodní asistentka se Vás zeptá na některé důležité údaje týkající se Vašeho zdraví ve vztahu k tomuto těhotenství. Po ultrazvukovém vyšetření Vás lékař, který má již k dispozici i výsledky vyšetření krve, informuje o výsledku celého kombinovaného testu, vysvětlí Vám, co znamenají získané hodnoty rizik a navrhne případně další postup. Současně zodpoví všechny Vaše otázky, související s vyšetřením.


PODROBNÉ HODNOCENÍ MORFOLOGIE PLODU V DRUHÉM TRIMESTRU TĚHOTENSTVÍ

Podrobná a komplexní kontrola anatomie plodu ve 20. až 22. týdnu těhotenství patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožňuje rozpoznat až 90 % strukturálních vad plodu a případné zaostávání růstu plodu.


Objednání: Pondělí – pátek, 8:00–15:00 hod.   Telefon: +420 224967273   Email: cfm@vfn.cz

Kde nás najdete: Centrum fetální medicíny, Gynekologicko-porodnické kliniky, Všeobecná fakultní nemocnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2Jak se mám na vyšetření připravit?

Jak se mám na vyšetření připravit?
Žádná zvláštní příprava není nutná. V některých případech je lepší naplněný močový měchýř, ale to se domluvíte s ošetřujícím lékařem.
Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Mělo by tam být uvedeno, zda je vyšetření hrazeno z veřejného pojištění, nebo zda si ho máte uhradit sama.
Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, pak je vezměte s sebou.
Pokud nemáte doporučení – žádanku- od lékaře, budeme od Vás za vyšetření požadovat úhradu. Můžete požádat Vaši pojištovnu o zpětnou úhradu, ale záleží na typu Vaší smlouvy, jak se k Vašemu požadavku pojištovna postaví.

Jaký je princip ultrazvukového vyšetření?

Jaký je princip ultrazvukového vyšetření?

Vyšetření ultrazvukem nebo také sonografie je zavedená a efektivní neinvazívní (pacienta nijak nezatěžující) zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje. Ultrazvukový přístroj tedy funguje na stejném principu jako sonar používaný v námořnictví, stejným mechanismem se orientuje v prostoru také například netopýr.


Je ultrazvukové vyšetření bezpečné?

Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření.


Jak vyšetření probíhá?

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření provádí zkušený a kvalifikovaný sonografista s dostatečnou praxí v provádění ultrazvukových vyšetření. Budete požádána, abyste si odložila tak, jak je to nezbytně nutné pro vyšetřovanou oblast, poté si lehnete na vyšetřovací lůžko. Vyšetřující pohybuje ultrazvukovou sondou v dané oblasti těla. Pro zamezení přítomnosti vzduchu mezi tělem a kůží se vyšetřovaná oblast pokrývá speciálním sonografickým gelem, který nijak nedráždí kůži ani nezanechává skvrny a snadno se dá z těla po skončení vyšetření otřít. Během vyšetření je sledován obraz na monitoru, upravovány parametry a provádí se různá speciální měření. Během vyšetření můžete být vyzvána například k zadržení dechu, ke změně polohy těla a podobně. Je na vyšetřujícím sonografistovi, aby zvolil jaký přístup k vyšetření je zapotřebí: těhotné vyšetřujeme někdy jen břišní sondou, jindy je zapotřebí i vaginální vyšetření (např.v polovině těhotenství k posouzení délky a tvaru hrdla děložního). V gynekologii je břišní a vaginální vyšetření obvyklé, v indikovaných případech je spíše vzácněji zvolit přístup přes konečník.